Napis system obsługi wniosków aplikacyjnych wiedza edukacja rozwój, a obok logo na niebieskim tle trzy gwiazdki: biała, żółta i czerwona.

Aktualności

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu PO WER 2014-2020 Kliknij, aby rozwinąć

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój udostepniła nową wersję Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu, oznaczoną numerem 1.6. Instrukcja znajduje się w zakładce Pomoc.

System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych - aktualizacja systemu Kliknij, aby rozwinąć

Informujemy, że 10 czerwca 2017 r. zostanie udostępniona nowa wersja Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA), oznaczona numerem 8.0. W ramach przedmiotowej aktualizacji wdrożony zostanie mechanizm przypisania numerów identyfikatorów systemowych dla poszczególnych elementów (pól) we wnioskach o dofinansowanie. Wdrożenie zmiany ma na celu zapewnić lepsze zarządzanie strukturą budżetu oraz wskaźnikami we wniosku o dofinansowanie projektu i wynika z konieczności dostosowania  SOWA do wymagań określonych przez system CST SL2014.
W związku z wdrożeniem nowego mechanizmu nastąpią zmiany w obsłudze projektów. Szczegółowy opis zmian dostępny będzie w Instrukcji użytkownika SOWA – Beneficjenci v 6.0, która zostanie opublikowana po wdrożeniu zmiany.

Nowy wskaźnik horyzontalny dodany w systemie Kliknij, aby rozwinąć

W związku z publikacją w dniu 18 maja 2017 r. nowej wersji dokumentu "Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020" w sekcji wskaźników wniosku o dofinansowanie dodany został wskaźnik produktu o nazwie:

Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK)

Wskaźnik możliwy jest do wyboru dla nowych oraz już realizowanych projektów.

System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych - aktualizacja systemu Kliknij, aby rozwinąć

W dniu 19 grudnia 2016 r. została udostępniona nowa wersja SOWA oznaczona numerem 7.0. W ramach aktualizacji zostały wprowadzone nowe funkconalności, miedzy innymi: możliwość podpisywania dokumentów elektroncznie, dostosowano mechanizm obsługi kosztów pośrednich w szczegółowym budżecie do zmian jakie zaszły w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności, dodano nowy typ zgłoszenia w sekcji Zgłoś problem.

W związku z wprowadzeniem zmian, została udostępniona nowa wersja instrukcji użytkownika oraz procedura wsparcia technicznego, które znajdują się w zakładce Pomoc.

System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych - aktualizacja systemu Kliknij, aby rozwinąć

W dniu 25 sierpnia została udostępniona nowa wersja SOWA oznaczona numerem 6.0. W ramach aktualizacji dodano nowy moduł - Bank pomysłów.

Bank pomysłów to miejsce, w którym istnieje możliwość dodawania przez każdego zalogowanego użytkownika zgłoszeń/ pomysłów dotyczących rozwoju oraz modyfikacji funkcjonalności SOWA. Opublikowane pomysły będą widoczne dla innych użytkowników. System zapewnia możliwość oddawania głosów popierających dany pomysł lub przeciwnych.
Dostęp do funkcjonalności znajduje się w stopce SOWA.

 

Strona 3 z 5