Napis system obsługi wniosków aplikacyjnych wiedza edukacja rozwój, a obok logo na niebieskim tle trzy gwiazdki: biała, żółta i czerwona.

Aktualności

System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych - aktualizacja systemu Kliknij, aby rozwinąć

Informujemy, że 16 listopada 2017 r. została udostępniona nowa wersja Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych, oznaczona numerem 9.0. W ramach przedmiotowej aktualizacji wdrożone zostały m.in. zmiany we wzorze wniosku. Poniżej lista zmian.

1. W sekcji Oświadczenie wniosku zostało dodane oświadczenie dot. formy i sposobu komunikacji pomiędzy projektodawcą i instytucją pośredniczącą (jako pkt. nr 9 w Oświadczeniu).
2. W sekcji Oświadczenie wniosku została zmodyfikowana treść oświadczenia partnera w zakresie spełnienia wymogów dotyczących partnerstwa określonych w art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020.
3. Wprowadzone zostały korekty treści w Oświadczeniu w zakresie dostosowania do sposobu składania wniosku wyłącznie w wersji elektronicznej (np. zwrot "Ja niżej podpisany oświadczam, że" zastąpiony został zwrotem "Oświadczam, że" itp.).
4. W sekcji Oświadczenie wprowadzona została walidacja weryfikująca podczas sprawdzania wniosku czy podmiot podlega wykluczeniu z możliwości dofinansowania. W sytuacji, jeżeli podmiot podlega wykluczeniu nie będzie możliwości złożenia wniosku.
5. W sekcji Szczegółowego budżetu, w edycji wydatku wprowadzona została zmiana etykiety Zadania zlecone na Usługi zlecone.

Wyżej wymienione zmiany zostaną aktywowane w momencie utworzenia przez wnioskodawcę/beneficjenta nowej wersji wniosku. Natomiast w pliku PDF wyświetlony zostanie nowy numer wzoru wniosku.

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu PO WER 2014-2020 Kliknij, aby rozwinąć

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój udostepniła nową wersję Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu, oznaczoną numerem 1.6. Instrukcja znajduje się w zakładce Pomoc.

System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych - aktualizacja systemu Kliknij, aby rozwinąć

Informujemy, że 10 czerwca 2017 r. zostanie udostępniona nowa wersja Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA), oznaczona numerem 8.0. W ramach przedmiotowej aktualizacji wdrożony zostanie mechanizm przypisania numerów identyfikatorów systemowych dla poszczególnych elementów (pól) we wnioskach o dofinansowanie. Wdrożenie zmiany ma na celu zapewnić lepsze zarządzanie strukturą budżetu oraz wskaźnikami we wniosku o dofinansowanie projektu i wynika z konieczności dostosowania  SOWA do wymagań określonych przez system CST SL2014.
W związku z wdrożeniem nowego mechanizmu nastąpią zmiany w obsłudze projektów. Szczegółowy opis zmian dostępny będzie w Instrukcji użytkownika SOWA – Beneficjenci v 6.0, która zostanie opublikowana po wdrożeniu zmiany.

Nowy wskaźnik horyzontalny dodany w systemie Kliknij, aby rozwinąć

W związku z publikacją w dniu 18 maja 2017 r. nowej wersji dokumentu "Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020" w sekcji wskaźników wniosku o dofinansowanie dodany został wskaźnik produktu o nazwie:

Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK)

Wskaźnik możliwy jest do wyboru dla nowych oraz już realizowanych projektów.

System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych - aktualizacja systemu Kliknij, aby rozwinąć

W dniu 19 grudnia 2016 r. została udostępniona nowa wersja SOWA oznaczona numerem 7.0. W ramach aktualizacji zostały wprowadzone nowe funkconalności, miedzy innymi: możliwość podpisywania dokumentów elektroncznie, dostosowano mechanizm obsługi kosztów pośrednich w szczegółowym budżecie do zmian jakie zaszły w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności, dodano nowy typ zgłoszenia w sekcji Zgłoś problem.

W związku z wprowadzeniem zmian, została udostępniona nowa wersja instrukcji użytkownika oraz procedura wsparcia technicznego, które znajdują się w zakładce Pomoc.

Strona 2 z 4