Lista naborów

Uwaga Lista zawiera spis naborów wniosków o dofinansowanie i fiszek projektów. Aby zobaczyć szczegółowy opis danego naboru i rozpocząć tworzenie projektu należy kliknąć w przycisk Szczegóły.

Uwaga! Filtr jest włączony.


POWR.02.17.00-IP.04-00-008/18 - Nabór wniosków

Opis

Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 PO WER - wzywa do złożenia w trybie pozakonkursowym wniosku o dofinansowanie projektu pt. "Elektroniczny Krajowy Rejestr Sądowy (eKRS)" w ramach typu operacji "Utworzenie i modernizacja centralnych rejestrów sądowych". Podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku o dofinansowanie jest Ministerstwo Sprawiedliwości.

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Sprawiedliwości

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-09-05 12:08:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-09-05 12:08:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-10-05 19:00:00

POWR.04.02.00-IZ.00-00-005/18 - Nabór wniosków

Opis

Konkurs ma na celu umożliwienie podniesienia kompetencji lub kwalifikacji niezbędnych do utrzymania lub podjęcia zatrudnienia osób delegowanych przez partnerów społecznych do pełnienia roli koordynatorów działań edukacyjnych, informacyjnych dotyczących kształcenia ustawicznego pracowników poprzez realizację programu mobilności ponadnarodowej w wybranym państwie członkowskim UE. Celem niniejszego konkursu jest realizacja programu mobilności ponadnarodowej w formie obserwacji uczestniczącej. Ma on umożliwić uczestnikom zdobycie wiedzy na temat możliwości wykorzystania istniejących i sprawdzonych w innych państwach członkowskich UE rozwiązań w obszarze funkcjonowania koordynatorów działań edukacyjnych.

Oś priorytetowa

IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Działanie

4.2 Programy mobilności ponadnarodowej

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-08-31 15:00:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-09-30 00:01:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-10-15 12:00:00

POWR.02.20.00-IP.03-00-002/18 - Nabór wniosków

Opis

Założeniem konkursu jest wybór projektów, w których będzie miała miejsce realizacja i upowszechnianie badań i analiz w zakresie polityki rynku pracy i dostosowania do jego potrzeb systemów edukacji i szkolenia.

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.20 Wysokiej jakości dialog społeczny w zakresie dostosowania systemów edukacji i szkolenia do potrzeb rynku pracy

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-08-30 13:40:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-09-30 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-10-31 12:00:00

POWR.02.04.00-IP.03-00-003/18 - Nabór wniosków

Opis

Celem konkursu jest przygotowanie publicznych służb zatrudnienia do obsługi imigrantów poprzez stworzenie zestawu wytycznych i praktycznych narzędzi możliwych do zastosowania w kontekście obowiązującego prawa, jak również uwzględniających odmienności kulturowe. Przyczyni się to do zwiększenia szans cudzoziemców na integrację na rynku pracy, jak i zapewnienia komfortu pracy pracownikom pup-ów.

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Status

Unieważniony

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-08-21 14:04:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-10-01 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-10-15 12:00:00

POWR.05.02.00-IP.05-00-013/18 - Nabór wniosków

Opis

Minister Zdrowia, wykonujący zadania Instytucji Pośredniczącej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) ogłasza konkurs w ramach osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych (konkurs nr POWR.05.02.00-IP.05-00-013/18). W ramach konkursu będzie realizowany określony w SzOOP PO WER następujący typ projektów: Szkolenia pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotami leczniczymi, jak również przedstawicieli płatnika i podmiotów tworzących, służące poprawie efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju zdolności analitycznych i audytu wewnętrznego w jednostkach systemu ochrony zdrowia. Celem konkursu jest poprawa efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia poprzez podniesienie kwalifikacji pracowników administracyjnych jednostek systemu ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju zdolności z obszaru HTA, kompetencji zarządczych, kontroli oraz organizacji badań klinicznych.

Oś priorytetowa

V. Wsparcie dla obszaru zdrowia

Działanie

5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Zdrowia

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-08-21 14:04:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-09-21 14:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-10-22 14:00:00

POWR.02.09.00-IP.03-00-006/18 - Nabór wniosków

Opis

Konkurs służy wyłonieniu czterech projektów, których celem będzie dostosowanie idei franczyzy do zasad ekonomii społecznej. Efektem projektów będzie powstanie czterech systemów franczyzy społecznej, opartych na franczyzie biznesowej, z powodzeniem funkcjonującej na terenie Polski.

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.9 Rozwój ekonomii społecznej

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-07-30 17:15:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-08-31 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-10-01 12:00:00

POWR.04.03.00-IP.07-00-005/18 - Nabór wniosków

Opis

Przedmiotem konkursu są projekty, których efektem jest wypracowanie i wdrożenie nowego rozwiązania we współpracy z partnerem zagranicznym z kraju członkowskiego Unii Europejskiej. Nowe rozwiązanie - to produkt projektu współpracy ponadnarodowej, który w całości, części lub w określonej formie nie występuje dotychczas w Polsce. Współpraca z partnerem zagranicznym (partnerstwo ponadnarodowe) oznacza, że cele, produkty i rezultaty projektu są powiązane ze współpracą ponadnarodową i pokazują jej wartość dodaną; wnioskodawca załącza do wniosku list intencyjny dotyczący zawiązanego partnerstwa ponadnarodowego. Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w ramach tematu: 1. Wypracowanie i wdrożenie rozwiązań mających na celu zwiększenie jakości usług świadczonych przez jednostki administracji publicznej w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego. 2. Wypracowanie i wdrożenie rozwiązań mających na celu dostosowanie kompetencji pracowników przedsiębiorstw do zmian technologicznych (Przemysł. 4.0). 3. Wypracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie działań na rzecz spójności społecznej na terenach poprzemysłowych i obszarach zdegradowanych województwa śląskiego.

Oś priorytetowa

IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Działanie

4.3 Współpraca ponadnarodowa

Nazwa instytucji pośredniczącej

Centrum Projektów Europejskich

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-06-29 10:44:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-08-01 00:01:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-10-31 14:00:00

POWR.02.14.00-IP.02-00-002/18 - Nabór wniosków

Opis

W ramach konkursu zrealizowane będą szkolenia dla kadry doradców edukacyjno-zawodowych według ramowych programów szkoleń opracowanych w ramach projektu pozakonkursowego realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji pn. Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Status

Zawieszony

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-06-28 00:00:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-07-30 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)


POWR.02.15.00-IP.02-00-002/18 - Nabór wniosków

Opis

Celem konkursu jest wypracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi, w tym: a) przykładowego programu nauczania dla danego zawodu, uwzględniającego współpracę szkół zawodowych z wyższymi w jego realizacji, b) przykładowej organizacji zajęć dla uczniów przez wykładowców z wykorzystaniem bazy dydaktycznej szkoły zawodowej lub wyższej, c) propozycji działań mających na celu zapoznawanie uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego z nowymi technikami/technologiami stosowanymi w danej branży/zawodzie, d) przykładowych form doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego.

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-05-30 16:15:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-06-30 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)


POWR.02.05.00-IP.03-00-019/18 - Nabór wniosków

Opis

Konkurs ma na celu wyłonienie ośrodków pomocy społecznej, w których nastąpi wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych.

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.5 Skuteczna pomoc społeczna

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-05-30 00:00:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-07-01 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-11-30 12:00:00

Strona 1 z 3Liczba rekordów: 30 z 30