Napis system obsługi wniosków aplikacyjnych wiedza edukacja rozwój, a obok logo na niebieskim tle trzy gwiazdki: biała, żółta i czerwona.

Lista naborów

Uwaga Lista zawiera spis naborów wniosków o dofinansowanie i fiszek projektów. Aby zobaczyć szczegółowy opis danego naboru i rozpocząć tworzenie projektu należy kliknąć w przycisk Szczegóły.

Uwaga! Filtr jest włączony.


POWR.04.01.00-IZ.00-00-021/18 - Nabór wniosków

Opis

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-021/18 w temacie Przestrzeń dostępnej szkoły, Działanie 4.1 Innowacje społeczne. Zadaniem beneficjentów projektów będzie opracowanie kompleksowego modelu "Dostępnej szkoły", następnie jego przetestowanie w co najmniej 50 szkołach podstawowych, a następnie upowszechnienie i włączenie modelu dostępnej szkoły do praktyki.

Oś priorytetowa

IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Działanie

4.1 Innowacje społeczne

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-11-09 15:08:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-11-13 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-01-17 15:00:00

POWR.02.09.00-IP.03-00-007/18 - Nabór wniosków

Opis

Konkurs służy wyłonieniu jednego projektu, opracowanie pakietu edukacyjnego w zakresie ekonomii społecznej dla nauczycieli i jego pilotażowe wdrożenie w szkołach ogólnokształcących i zawodowych, z wyłączeniem szkół podstawowych.

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.9 Rozwój ekonomii społecznej

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-10-31 12:21:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-12-03 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-12-14 14:00:00

POWR.02.01.00-IP.03-00-001/18 - Nabór wniosków

Opis

Celem konkursu są szkolenia w zakresie form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 skierowane do przedstawicieli podmiotów niegminnych planujących utworzenie i prowadzenie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, pochodzących z gmin, na których terenie mieszka 5 tys. i więcej mieszkańców. W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą się ubiegać: - instytucje szkoleniowe zgodnie z art. 6 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, - organizacje pozarządowe, - podmioty ekonomii społecznej, - partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER, - instytucje publiczne, - ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego, - federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, - jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze.

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-10-30 15:20:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-11-30 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-12-17 23:59:00

POWR.03.01.00-IP.08-00-MOC/18 - Nabór wniosków

Opis

Konkurs Kurs na MOOC dotyczy stworzenia i realizacji jednego z dwóch poniżej wskazanych rodzajów kursów edukacyjnych w formie e-learningu: - kurs edukacyjny dla studentów, stanowiący dodatkowy element procesu kształcenia na studiach I lub II stopnia; - masowy otwarty kurs edukacyjny (MOOC) dostępny dla wszystkich chętnych. Kursy zostaną umieszczone na specjalnie utworzonej platformie, której administratorem będzie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Informacje szczegółowe na temat platformy, w tym wymagania techniczne dotyczące kursów, są dostępne na stronie: http://fmn.org.pl/projekty/polski-mooc/

Oś priorytetowa

III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie

3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Nazwa instytucji pośredniczącej

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-10-30 07:39:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-11-30 07:39:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-01-25 14:00:00

POWR.04.01.00-IZ.00-00-020/18 - Nabór wniosków

Opis

Głównym celem projektu "Opracowanie i przetestowanie ogólnokrajowego, innowacyjnego modelu wsparcia osób z niepełnosprawnością w obszarze mobilności" jest opracowanie, przetestowanie, upowszechnienie oraz włączenie do polityki i praktyki innowacyjnego ogólnokrajowego modelu wsparcia i aktywizacji osób z niepełnosprawnością w obszarze mobilności. Osiągnięcie celu projektu będzie możliwe dzięki zwiększeniu ich mobilności motoryzacyjnej, przede wszystkim poprzez ułatwienie ON uzyskiwania prawa jazdy kat. B lub kat. C.

Oś priorytetowa

IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Działanie

4.1 Innowacje społeczne

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-10-11 14:25:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-10-11 14:25:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-11-19 15:00:00

POWR.04.01.00-IZ.00-00-019/18 - Nabór wniosków

Opis

Celem głównym projektu "Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania" jest stworzenie warunków do podniesienia poziomu integracji społecznej osób z niepełnosprawnością wzroku, poprzez opracowanie i przetestowanie kompleksowego systemu służącego zapewnieniu osobom niewidomym w Polsce dostępu do psów przewodników oraz włączenie go do polityk publicznych w obszarze rehabilitacji społecznej osób niewidomych.

Oś priorytetowa

IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Działanie

4.1 Innowacje społeczne

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-10-10 16:33:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-10-10 16:33:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-11-15 15:00:00

POWR.01.01.01-IP.25-08-P04/18 - Nabór wniosków

Opis

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze ogłasza nabór projektów w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Oś priorytetowa

I. Osoby młode na rynku pracy

Działanie

1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe

Poddziałanie

1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Nazwa instytucji pośredniczącej

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-10-03 00:00:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-11-07 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-11-16 23:59:00

POWR.04.02.00-IZ.00-00-006/18 - Nabór wniosków

Opis

Konkurs ma na celu umożliwienie nabycia lub podniesienia kompetencji przez nauczycieli praktycznej nauki zawodu, instruktorów praktycznej nauki zawodu, a także osoby, które są zainteresowane prowadzeniem zajęć praktycznych dla uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu u pracodawców i w indywidualnych gospodarstwach rolnych, lecz nie posiadają przygotowania pedagogicznego lub ukończonego kursu pedagogicznego. Osiągnięcie powyższego celu będzie możliwe dzięki realizacji programu mobilności ponadnarodowej. Program mobilności ponadnarodowej, realizowany w formie obserwacji uczestniczącej, ma umożliwić uczestnikom zdobycie wiedzy na temat metod pracy z uczniem i rozwiązań praktycznych stosowanych w innych państwach członkowskich UE, w którym funkcjonuje dualny system kształcenia zawodowego.

Oś priorytetowa

IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Działanie

4.2 Programy mobilności ponadnarodowej

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-10-01 16:00:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-10-31 00:01:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-11-30 12:00:00

POWR.02.02.00-IP.09-00-005/18 - Nabór wniosków

Opis

Konkurs na dofinansowanie projektu szkoleniowo-doradczego z zakresu zamówień publicznych skierowanego do mikro, małych i średnich przedsiębiorców zainteresowanych ubieganiem się o zamówienia publiczne na terenie Polski, działających w makroregionie obejmującym województwa: podkarpackie, świętokrzyskie, małopolskie.

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku

Nazwa instytucji pośredniczącej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-09-28 12:01:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-10-31 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-11-30 12:00:00

POWR.02.10.00-IP.02-00-006/18 - Nabór wniosków

Opis

Przedmiotem konkursu jest opracowanie 10 125 e-materiałów dydaktycznych w zakresie podstawowym i rozszerzonym, dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum, do następujących przedmiotów: przyrodniczych (fizyka, chemia, biologia, geografia), humanistycznych (język polski, historia, filozofia, wiedza o społeczeństwie), matematyki i informatyki.

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.10 Wysoka jakość systemu oświaty

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Status

Zawieszony

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-09-28 00:00:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-10-29 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)


Strona 1 z 3Liczba rekordów: 25 z 25