Napis system obsługi wniosków aplikacyjnych wiedza edukacja rozwój, a obok logo na niebieskim tle trzy gwiazdki: biała, żółta i czerwona.

Lista naborów

Uwaga Lista zawiera spis naborów wniosków o dofinansowanie i fiszek projektów. Aby zobaczyć szczegółowy opis danego naboru i rozpocząć tworzenie projektu należy kliknąć w przycisk Szczegóły.

Uwaga! Filtr jest włączony.


POWR.04.03.00-IP.07-00-001/20 - Nabór wniosków

Opis

Celem projektu jest skokowe zwiększenie liczby specjalistów dostępności cyfrowej w Polsce.

Oś priorytetowa

IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Działanie

4.3 Współpraca ponadnarodowa

Nazwa instytucji pośredniczącej

Centrum Projektów Europejskich

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-12-11 07:55:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-01-01 07:55:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-02-28 23:58:00

POWR.05.01.00-IP.05-00-015/19 - Nabór wniosków

Opis

Przedmiotem konkursu są projekty, które przewidują wdrożenie programu polityki pn. Ogólnopolski program profilaktyki uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych u młodzieży i młodych dorosłych (zwany dalej: programem profilaktycznym).

Oś priorytetowa

V. Wsparcie dla obszaru zdrowia

Działanie

5.1 Programy profilaktyczne

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Zdrowia

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-11-28 14:42:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-12-31 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-02-21 14:00:00

POWR.04.03.00-IP.07-00-004/19 - Nabór wniosków

Opis

Głównym celem projektu jest przygotowanie i przetestowanie modelu wsparcia który Polska Agencja Inwestycji i Handlu będzie wykorzystywać w obsłudze MŚP rozważających ekspansję zagraniczną. Opracowany, przy wsparciu partnera ponadnarodowego model ma za zadanie uzupełnić ofertę PAIH i podnieść efektywność Agencji w obsłudze polskich MŚP w procesie ekspansji międzynarodowej.

Oś priorytetowa

IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Działanie

4.3 Współpraca ponadnarodowa

Nazwa instytucji pośredniczącej

Centrum Projektów Europejskich

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-11-08 08:05:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-11-08 08:05:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-03-16 23:59:00

POWR.04.01.00-IZ.00-00-025/19 - Nabór wniosków

Opis

Prowadzenie na terenie województwa śląskiego inkubatora innowacji społecznych, które pozwolą na szybsze, tańsze i bardziej wydajne rozwiązywanie problemów społecznych. Do zakresu obowiązków inkubatora będzie należało poszukiwanie najciekawszych nowatorskich inicjatyw, które testowane będą w województwie śląskim, udzielenie niezbędnego wsparcia innowatorom społecznym, w tym w formie grantu, tak aby mogły się one rozwinąć w konkretne rozwiązania. Na ostatnim etapie zadaniem inkubatora będzie upowszechnienie i w miarę możliwości wprowadzenie również w innych województwach do praktyki tych przedsięwzięć, które w trakcie testowania sprawdzą się najlepiej.

Oś priorytetowa

IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Działanie

4.1 Innowacje społeczne

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-11-04 00:00:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-11-04 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-12-20 15:00:00

POWR.05.01.00-IP.05-00-014/19 - Nabór wniosków

Opis

Przedmiotem konkursu są projekty, które przewidują wdrożenie programu polityki pn. Pilotażowy program profilaktyki chorób odkleszczowych .

Oś priorytetowa

V. Wsparcie dla obszaru zdrowia

Działanie

5.1 Programy profilaktyczne

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Zdrowia

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-10-31 15:32:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-11-30 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-01-24 14:00:00

POWR.02.10.00-IP.02-00-003/19 - Nabór wniosków

Opis

Celem konkursu jest wdrożenie szkół ćwiczeń, zgodnie z opracowanym Modelem szkoły ćwiczeń, a tym samym udzielenie wsparcia nauczycielom w zakresie prowadzenia skutecznych metod pracy, rozwijających kompetencje kluczowe uczniów.

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.10 Wysoka jakość systemu oświaty

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-10-30 12:00:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-11-30 00:01:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-01-21 12:00:00

POWR.02.09.00-IP.03-00-007/19 - Nabór wniosków

Opis

Konkurs ma na celu wspieranie podmiotów ekonomii społecznej w podejmowaniu współpracy sprzyjającej podnoszeniu konkurencyjności oraz rozwojowi działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej, poprzez wspieranie współdziałania w ramach szerszych, branżowych sieci i powiązań kooperacyjnych i klastrowych, a także stworzenie warunków zapewniających możliwość nawiązywania trwałych, stabilnych więzi gospodarczych.

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.9 Rozwój ekonomii społecznej

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-10-30 10:28:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-11-29 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-12-16 12:00:00

POWR.02.17.00-IP.04-00-006/19 - Nabór wniosków

Opis

Ministerstwo Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa) - Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ogłasza konkurs nr POWR.02.17.00-IP.04-00-006/19 pn. "Szkolenia z zakresu zwalczania oraz zapobiegania przestępczości gospodarczej i skarbowej dla kadr sądownictwa i prokuratury". W ramach jednego projektu możliwa jest realizacja 1 z 2 modułów szkoleniowych: 1) zwalczanie i zapobieganie przestępczości gospodarczej i skarbowej: problematyka wyłudzeń podatku CIT, VAT, akcyzowego, w tym specyfika i odrębność postępowań w tego typu sprawach, faktyczne i prawne możliwości badania przepływów finansowych podmiotów wykorzystywanych w przestępstwach karuzelowych; źródła dowodowe w przestępstwach podatkowych; współpraca z podmiotami uprawnionymi w zakresie pozyskiwania informacji z prowadzonych rejestrów. 2) zwalczanie i zapobieganie przestępczości gospodarczej dokonywanej przy użyciu internetu i systemów informatycznych / komputerowych, w tym ocena dowodów cyfrowych na etapie postępowania sądowego; pozyskiwanie i zabezpieczanie dowodów cyfrowych oraz wykorzystywanie opinii biegłych z zakresu cyberprzestępczości w prowadzonych postępowaniach; współpraca międzynarodowa w ramach pomocy prawnej i europejskiego nakazu dochodzeniowego w zakresie pozyskiwania dowodów. Alokacja założona na konkurs wynosi 2 200 000 PLN (w tym maksymalna wartość projektu dot. modułu 1 1 000 000 PLN, a projektu dot. modułu 2 1 200 000 PLN). Maksymalny poziom dofinansowania projektu w ramach konkursu wynosi 100%. W ramach konkursu o dofinansowanie mogą ubiegać się: organizacje pozarządowe, partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER, przedsiębiorcy, szkoły wyższe, jednostki naukowe, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury.

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Sprawiedliwości

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-10-29 15:57:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-11-29 00:01:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-12-20 12:00:00

POWR.05.01.00-IP.05-00-013/19 - Nabór wniosków

Opis

Przedmiotem konkursu są projekty, które przewidują wdrożenie programu polityki pn. Ogólnopolski program profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa.

Oś priorytetowa

V. Wsparcie dla obszaru zdrowia

Działanie

5.1 Programy profilaktyczne

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Zdrowia

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-09-30 15:58:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-10-31 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-12-27 14:00:00

POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 - Nabór wniosków

Opis

Konkurs ma zapewnić zwiększenie oferty pozaszkolnych form kształcenia i uczenia się dorosłych poprzez wyłonienie projektów, w ramach których zostaną opracowane modelowe programy kwalifikacyjnych kursów zawodowych (kkz) zawierające programy kursów umiejętności zawodowych (kuz). W konkursie wybranych zostanie czterech beneficjentów - grantodawców - którzy w otwartym naborze wyłonią grantobiorców do opracowania programów kkz i kuz.

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Status

Zawieszony

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-07-30 00:00:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-08-30 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)


Strona 1 z 2Liczba rekordów: 12 z 12