Lista naborów

Uwaga Lista zawiera spis naborów wniosków o dofinansowanie i fiszek projektów. Aby zobaczyć szczegółowy opis danego naboru i rozpocząć tworzenie projektu należy kliknąć w przycisk Szczegóły.

Uwaga! Filtr jest włączony.


POWR.04.03.00-IP.07-00-005/18 - Nabór wniosków

Opis

Przedmiotem konkursu są projekty, których efektem jest wypracowanie i wdrożenie nowego rozwiązania we współpracy z partnerem zagranicznym z kraju członkowskiego Unii Europejskiej. Nowe rozwiązanie - to produkt projektu współpracy ponadnarodowej, który w całości, części lub w określonej formie nie występuje dotychczas w Polsce. Współpraca z partnerem zagranicznym (partnerstwo ponadnarodowe) oznacza, że cele, produkty i rezultaty projektu są powiązane ze współpracą ponadnarodową i pokazują jej wartość dodaną; wnioskodawca załącza do wniosku list intencyjny dotyczący zawiązanego partnerstwa ponadnarodowego. Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w ramach tematu: 1. Wypracowanie i wdrożenie rozwiązań mających na celu zwiększenie jakości usług świadczonych przez jednostki administracji publicznej w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego. 2. Wypracowanie i wdrożenie rozwiązań mających na celu dostosowanie kompetencji pracowników przedsiębiorstw do zmian technologicznych (Przemysł. 4.0). 3. Wypracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie działań na rzecz spójności społecznej na terenach poprzemysłowych i obszarach zdegradowanych województwa śląskiego.

Oś priorytetowa

IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Działanie

4.3 Współpraca ponadnarodowa

Nazwa instytucji pośredniczącej

Centrum Projektów Europejskich

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-06-29 10:44:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-08-01 00:01:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-10-31 14:00:00

POWR.02.21.00-IP.09-00-004/18 - Nabór wniosków

Opis

Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji". Konkurs na wybór beneficjentów obsługujących wsparcie szkoleniowe lub doradcze dla przedsiębiorców z terenu całej Polski, działających w 7 sektorach (budowlanym, finansowym, IT, motoryzacyjnym, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, przemysłu mody i innowacyjnych tekstyliów, turystycznym).

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.21 Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach

Nazwa instytucji pośredniczącej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-06-29 00:00:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-07-31 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-08-31 12:00:00

POWR.02.14.00-IP.02-00-002/18 - Nabór wniosków

Opis

W ramach konkursu zrealizowane będą szkolenia dla kadry doradców edukacyjno-zawodowych według ramowych programów szkoleń opracowanych w ramach projektu pozakonkursowego realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji pn. Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-06-28 00:00:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-07-30 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)


POWR.01.02.01-IP.22-32-001/18 - Nabór wniosków

Opis

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów z województwa zachodniopomorskiego, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER 2014-2020, Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem interwencji przewidzianej do realizacji jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia, w tym w szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Oś priorytetowa

I. Osoby młode na rynku pracy

Działanie

1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe

Poddziałanie

1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Nazwa instytucji pośredniczącej

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-06-20 09:00:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-07-23 00:01:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-08-10 14:00:00

POWR.02.15.00-IP.02-00-002/18 - Nabór wniosków

Opis

Celem konkursu jest wypracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi, w tym: a) przykładowego programu nauczania dla danego zawodu, uwzględniającego współpracę szkół zawodowych z wyższymi w jego realizacji, b) przykładowej organizacji zajęć dla uczniów przez wykładowców z wykorzystaniem bazy dydaktycznej szkoły zawodowej lub wyższej, c) propozycji działań mających na celu zapoznawanie uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego z nowymi technikami/technologiami stosowanymi w danej branży/zawodzie, d) przykładowych form doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego.

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-05-30 16:15:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-06-30 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)


POWR.05.05.00-IP.05-00-001/18 - Nabór wniosków

Opis

Minister Zdrowia, wykonujący zadania Instytucji Pośredniczącej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) ogłasza konkurs w ramach osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.5 Rozwój usług pielęgniarskich (konkurs nr POWR.05.05.00-IP.05-00-001/18. Przedmiotem konkursu są projekty, które zakładają jednocześnie realizację programów rozwojowych dla uczelni uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i/lub położnych ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów ww. kierunków oraz realizację systemu kształcenia podyplomowego w ramach programu rozwoju absolwenta dostosowując kompetencje i umiejętności pielęgniarek i położnych w zakresie potrzeb epidemiologicznych i demograficznych kraju.

Oś priorytetowa

V. Wsparcie dla obszaru zdrowia

Działanie

5.5 Rozwój usług pielęgniarskich

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Zdrowia

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-05-30 15:15:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-07-02 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-07-31 23:59:00

POWR.02.05.00-IP.03-00-019/18 - Nabór wniosków

Opis

Konkurs ma na celu wyłonienie ośrodków pomocy społecznej, w których nastąpi wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych.

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.5 Skuteczna pomoc społeczna

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-05-30 00:00:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-07-01 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-08-31 12:00:00

POWR.05.01.00-IP.05-00-008/18 - Nabór wniosków

Opis

Minister Zdrowia, wykonujący zadania Instytucji Pośredniczącej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) ogłasza konkurs w ramach osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne (konkurs nr POWR.05.01.00-IP.05-00-008/18. W ramach konkursu będzie realizowany określony w SzOOP PO WER następujący typ projektów: "Projekty pilotażowe i testujące w zakresie programów profilaktycznych zawierające m. in. komponent badawczy, edukacyjny oraz wspierający współpracę pomiędzy wysokospecjalistycznym ośrodkiem a lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej oraz szpitalami ogólnymi, w celu przeciwdziałania zjawisku fragmentacji opieki nad pacjentem". Przedmiotem konkursu są projekty, które przewidują wdrożenie programu polityki zdrowotnej pn. "Ogólnopolski program profilaktyki w zakresie miażdżycy tętnic i chorób serca poprzez edukację osób z podwyższonymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego (KORDIAN)".

Oś priorytetowa

V. Wsparcie dla obszaru zdrowia

Działanie

5.1 Programy profilaktyczne

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Zdrowia

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-05-29 12:45:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-06-29 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-08-10 14:00:00

POWR.03.05.00-IP.08-00-REG/18 - Nabór wniosków

Opis

Konkurs na projekty realizujące Zintegrowane Programy Uczelni na rzecz Rozwoju Regionalnego. Konkurs kierowany głownie do uczelni (publicznych i niepublicznych) działających przede wszystkim na szczeblu regionalnym i realizujących kształcenie odpowiadające potrzebom danego regionu.

Oś priorytetowa

III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie

3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

Nazwa instytucji pośredniczącej

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-05-24 13:25:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-06-25 08:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-10-15 14:00:00

POWR.02.20.00-IP.03-00-001/18 - Nabór wniosków

Opis

Konkurs ma na celu zwiększenie udziału partnerów społecznych w kształtowaniu strategii umiejętności i rozwoju kapitału ludzkiego, w celu lepszego ich dostosowania do potrzeb rynku pracy i gospodarki, w szczególności w zakresie poprawy funkcjonowania szkolnictwa zawodowego (VET) i systemu kształcenia przez całe życie.

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.20 Wysokiej jakości dialog społeczny w zakresie dostosowania systemów edukacji i szkolenia do potrzeb rynku pracy

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-05-21 10:08:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-06-25 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-08-31 12:00:00

Strona 1 z 3Liczba rekordów: 24 z 24