Napis system obsługi wniosków aplikacyjnych wiedza edukacja rozwój, a obok logo na niebieskim tle trzy gwiazdki: biała, żółta i czerwona.

Lista naborów

Uwaga Lista zawiera spis naborów wniosków o dofinansowanie i fiszek projektów. Aby zobaczyć szczegółowy opis danego naboru i rozpocząć tworzenie projektu należy kliknąć w przycisk Szczegóły.

Uwaga! Filtr jest włączony.


POWR.02.21.00-IP.09-00-001/19 - Nabór wniosków

Opis

Dofinansowanie przeznaczone jest na projekty skierowane do przedsiębiorców (i ich pracowników) z sektora MMŚP ponownie rozpoczynających działalność gospodarczą, którzy w ciągu 24 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej, a następnie w okresie 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu ponownie podjęli działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub jako wspólnicy spółki prawa handlowego. W ramach projektu możliwe do realizacji są poniższe działania: 1) działania szkoleniowe, w szczególności z: technik analiz przyczyn niepowodzenia w ramach poprzedniej działalności gospodarczej, planowania kierunków rozwoju przedsiębiorstwa oraz sposobu analizy luk kompetencyjnych na poziomie przedsiębiorstwa biorącego udział w projekcie, 2) działania szkoleniowe dotyczące wsparcia w prowadzeniu obecnej działalności gospodarczej, 3) działania doradcze związane bezpośrednio z działaniami szkoleniowymi, o których mowa w pkt. 1 - 2. Wszystkie działania w projekcie będą dopasowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorców, którzy ponownie rozpoczęli działalność gospodarczą.

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.21 Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach

Nazwa instytucji pośredniczącej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-05-31 14:38:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-06-30 00:01:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-07-15 12:00:00

POWR.02.15.00-IP.02-00-003/19 - Nabór wniosków

Opis

Celem konkursu jest wybranie do dofinansowania jednego projektu, którego przedmiotem będzie przeprowadzenie drugiej i trzeciej rundy monitorowania losów zawodowych absolwentów szkół zawodowych z wykorzystaniem rozwiązań wypracowanych w ramach dwóch projektów pozakonkursowych IBE.

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-05-30 14:30:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-06-30 00:01:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-07-23 12:00:00

POWR.05.01.00-IP.05-00-012/19 - Nabór wniosków

Opis

Minister Zdrowia, wykonujący zadania Instytucji Pośredniczącej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) ogłasza konkurs w ramach osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne (konkurs nr POWR. 05.01.00-IP.05-00-012/19). W ramach konkursu będzie realizowany określony w SzOOP PO WER następujący typ projektów: Projekty pilotażowe i testujące w zakresie programów profilaktycznych zawierające m. in. komponent badawczy, edukacyjny oraz wspierający współpracę pomiędzy wysokospecjalistycznym ośrodkiem a lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej oraz szpitalami ogólnymi, w celu przeciwdziałania zjawisku fragmentacji opieki nad pacjentem. Przedmiotem konkursu są projekty, które przewidują wdrożenie programu polityki zdrowotnej pn. "Pilotażowy program profilaktyki nowotworów wątroby poprzez wczesne wykrywanie przewlekłych zakażeń HCV i HBV u dorosłych mieszkańców Polski"

Oś priorytetowa

V. Wsparcie dla obszaru zdrowia

Działanie

5.1 Programy profilaktyczne

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Zdrowia

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-05-28 17:08:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-06-28 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-09-13 14:00:00

POWR.01.02.01-IP.23-04-005/19 - Nabór wniosków

Opis

Przedmiotem naboru są projekty konkursowe współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Grupę docelową w niniejszym konkursie stanowią osoby w wieku 15-29 lat: bierne zawodowo, w tym osoby z niepełnosprawnościami, z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 i/lub imigranci, zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 i/lub reemigranci, zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 i/lub osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny , ubodzy pracujący , osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, zgodnie z definicjami zawartymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa

I. Osoby młode na rynku pracy

Działanie

1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe

Poddziałanie

1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Nazwa instytucji pośredniczącej

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-05-17 14:48:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-06-17 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-07-05 13:00:00

POWR.02.14.00-IP.02-00-001/19 - Nabór wniosków

Opis

Konkurs ma na celu aktywizowanie dorosłych i społeczności lokalnych na rzecz rozwoju umiejętności stanowiących podstawę dla uczenia się przez całe życie. Dotyczy to umiejętności, które pozwalają na kontynuację edukacji na różnych poziomach i w różnych dziedzinach, na stawianie i osiągnie celów, na radzenie sobie w różnych sytuacjach. Są to umiejętności uniwersalne potrzebne do poruszania się na rynku pracy, rozwoju wspólnot i rozwoju osobistego. Inaczej nazywane są kluczowymi kompetencjami, w skład których wchodzą także tzw. umiejętności podstawowe, w tym umiejętności cyfrowe ważne obecnie dla wszystkich. Konkurs dotyczy dorosłych z utrudnionym dostępem do dobrej jakości ofert wspierających uczenie się przez całe życie oraz społeczności lokalnych z obszarów defaworyzowanych. Dla stałego uczenia się potrzebne są fundamenty w postaci umiejętności uniwersalnych. Niezbędne jest rozwijanie kontaktów społecznych, motywowanie i wzajemne uczenie się od siebie osób i instytucji. Konkurs zakłada wykorzystanie szkół, jako lokalnych centrów animowania pozaformalnej edukacji dorosłych (Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji LOWE). Model funkcjonowania LOWE rozwijany jest na podstawie doświadczeń zebranych w latach 2017-2018 w pilotażowym konkursie, w którym objęto wsparciem 50 szkół działających na terenie 13 województw. Pilotażową sieć LOWE tworzyły trzy organizacje/instytucje (beneficjenci) mające doświadczenie w prowadzeniu projektów w skali co najmniej regionalnej, z siedzibami w Krakowie, Lublinie i Wrocławiu.

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-05-16 14:55:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-06-17 09:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-07-02 12:00:00

POWR.02.09.00-IP.03-00-002/19 - Nabór wniosków

Opis

Konkurs ma na celu podniesienie kompetencji kadr OWES, w tym w zakresie standardów usług OWES i w zakresie przygotowania konsultantów OWES do wspierania PES w przedmiocie ubiegania się o zamówienia publiczne. Projekty mają także na celu stworzenie warunków umożliwiających włączenie się w system akredytacji również podmiotom aspirującym do pełnienia funkcji OWES.

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.9 Rozwój ekonomii społecznej

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-04-30 00:00:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-05-31 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-07-15 12:00:00

POWR.02.17.00-IP.04-00-003/19 - Nabór wniosków

Opis

Ministerstwo Sprawiedliwości - Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 PO WER ogłasza konkurs nr POWR.02.17.00-IP.04-00-003/19 "Szkolenia dla prokuratorów i asesorów prokuratorskich z zakresu komunikacji z uczestnikami postępowania przygotowawczego i sądowego oraz wystąpień na sali sądowej"

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Sprawiedliwości

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-04-26 12:00:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-05-31 00:01:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-06-21 12:00:00

POWR.05.04.00-IP.05-00-008/19 - Nabór wniosków

Opis

Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs na realizację projektów przewidujących szkolenia pracowników systemu ochrony zdrowia z zakresu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Przedmiotem konkursu są projekty, które przewidują szkolenia kadr systemu opieki zdrowotnej, oświaty i pomocy społecznej w celu uzyskania kwalifikacji w zakresie: a) psychologii klinicznej blok podstawowy i szczegółowy blok specjalistyczny dzieci i młodzieży, b) psychoterapii dzieci i młodzieży, c) terapii środowiskowej dzieci i młodzieży oraz d) inne kursy lub szkolenia z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży dla lekarzy posiadających specjalizacje w dziedzinie - pediatrii, psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży, medycyny rodzinnej, kardiologii dziecięcej, neurologii dziecięcej, onkologii i hematologii dziecięcej, urologii dziecięcej, medycyny paliatywnej.

Oś priorytetowa

V. Wsparcie dla obszaru zdrowia

Działanie

5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Zdrowia

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-03-29 11:44:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-05-01 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-06-28 14:00:00

POWR.04.03.00-IP.07-00-002/19 - Nabór wniosków

Opis

Przedmiotem konkursu są projekty, których efektem jest wypracowanie i wdrożenie nowego rozwiązania we współpracy z partnerem zagranicznym z kraju członkowskiego Unii Europejskiej. Nowe rozwiązanie - to produkt projektu współpracy ponadnarodowej, który w całości, części lub w określonej formie nie występuje dotychczas w Polsce. Współpraca z partnerem zagranicznym (partnerstwo ponadnarodowe) oznacza, że cele, produkty i rezultaty projektu są powiązane ze współpracą ponadnarodową i pokazują jej wartość dodaną; wnioskodawca załącza do wniosku list intencyjny dotyczący zawiązanego partnerstwa ponadnarodowego. Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w ramach tematu: 1. Dostosowanie kompetencji kadr małych i średnich przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce poprzez zastosowanie modelu tzw. reskillingu.

Oś priorytetowa

IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Działanie

4.3 Współpraca ponadnarodowa

Nazwa instytucji pośredniczącej

Centrum Projektów Europejskich

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-03-22 10:07:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-04-30 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-06-28 14:00:00

POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19 - Nabór wniosków

Opis

Konkurs zamknięty numer POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19 pn. Uczelnia dostępna, obejmuje wsparciem zmiany organizacyjne i podnoszenie świadomości i kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności poprzez realizację działań mających na celu zapewnienie przez uczelnię dostępności komunikacyjnej, administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych, procedur kształcenia w kształceniu na poziomie wyższym, wprowadzenie do programów kształcenia modyfikacji zapewniających ich dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami oraz działań z zakresu dostępności architektonicznej. Uczelnie wybrane do dofinansowania otrzymają wsparcie na likwidację barier w dostępie do studiów oraz będą mogły wprowadzić do swoich programów nauczania działania zapewniające ich dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami (na przykład: egzaminy czy wykłady on-line; możliwość załatwienia spraw studenckich przez Internet).

Oś priorytetowa

III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie

3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

Nazwa instytucji pośredniczącej

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-03-15 08:46:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-04-15 08:15:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-06-28 14:00:00

Strona 1 z 2Liczba rekordów: 16 z 16