Napis system obsługi wniosków aplikacyjnych wiedza edukacja rozwój, a obok logo na niebieskim tle trzy gwiazdki: biała, żółta i czerwona.

Lista naborów

Uwaga Lista zawiera spis naborów wniosków o dofinansowanie i fiszek projektów. Aby zobaczyć szczegółowy opis danego naboru i rozpocząć tworzenie projektu należy kliknąć w przycisk Szczegóły.

Uwaga! Filtr jest włączony.


POWR.02.17.00-IP.04-00-004/19 - Nabór wniosków

Opis

Ministerstwo Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa) - Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ogłasza konkurs nr POWR.02.17.00-IP.04-00-004/19 pn. "Szkolenia z zakresu narzędzi komunikacji elektronicznej dla kadry orzeczniczej i pracowników sądów powszechnych" Konkurs ma na celu wyłonienie do dofinansowania projektu polegającego na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 16-godzinnych szkoleń dla 1300 pracowników sądów powszechnych: 1) kadry orzeczniczej (sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych) oraz 2) urzędników i innych pracowników sądów powszechnych (pracowników sekretariatów sądów, biur obsługi interesanta, kadr i in.), którzy ze względu na charakter pracy wykonują swoje obowiązki z wykorzystaniem dokumentów w postaci elektronicznej lub narzędzi komunikacji elektronicznej (m. in. e-usług wymiaru sprawiedliwości). W ramach konkursu o dofinansowanie mogą ubiegać się: organizacje pozarządowe, partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER, przedsiębiorcy, szkoły wyższe, jednostki naukowe, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest 15.12.2019 roku.

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Sprawiedliwości

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-09-06 09:36:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-10-07 00:01:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-10-28 12:00:00

POWR.02.20.00-IP.03-00-001/19 - Nabór wniosków

Opis

Założeniem niniejszego konkursu jest wybór projektów, w których będzie miała miejsce realizacja i upowszechnianie badań i analiz w zakresie polityki rynku pracy i dostosowania do jego potrzeb systemów edukacji i szkolenia. Wnioskodawcami w niniejszym konkursie są partnerzy społeczni tj. reprezentatywne organizacje pracodawców i pracowników w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1240) oraz branżowe i regionalne organizacje pracodawców i pracowników w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55, poz. 235, z pózn.zm.), ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz.U. z 2002 r. Nr 112,poz. 979, z późn. zm.) i ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 167).

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.20 Wysokiej jakości dialog społeczny w zakresie dostosowania systemów edukacji i szkolenia do potrzeb rynku pracy

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Status

Zawieszony

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-09-03 15:04:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-10-03 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-10-31 12:00:00

POWR.02.02.00-IP.09-00-002/19 - Nabór wniosków

Opis

Konkurs ma na celu opłacenie działań szkoleniowych i doradczych z zakresu zamówień publicznych skierowanych do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców. Każdy projekt składany w ramach konkursu powinien założyć realizację następujących zadań: 1. przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce, uwzględniających specyfikę zamówień z zakresu usług, dostaw i robót budowlanych, w tym tematyki partnerstwa publiczno-prywatnego; 2. przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń, połączonych z formą warsztatową z zakresu przygotowania do wykorzystywania instrumentów e-zamówień; 3. przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu prawnych aspektów prowadzenia działalności w związku z funkcjonowaniem na rynku zamówień publicznych; 4. zorganizowanie i prowadzenie doradztwa związanego bezpośrednio z tematyką działań szkoleniowych, o których mowa w pkt. 1-3; 5. zorganizowanie i prowadzenie doradztwa (bez komponentu szkoleniowego) z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce.

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku

Nazwa instytucji pośredniczącej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-08-29 17:00:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-09-30 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-10-15 10:00:00

POWR.02.09.00-IP.03-00-005/19 - Nabór wniosków

Opis

Konkurs ma na celu stworzenie trwałego, kompleksowego systemu wsparcia ekonomii społecznej na poziomie regionalnym i ponadregionalnym poprzez prowadzenie działań rzeczniczych i doradztwa w zakresie spójności polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej. W ramach konkursu do dofinansowania zostanie wybrany 1 projekt.

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.9 Rozwój ekonomii społecznej

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-08-29 16:20:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-09-30 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-10-16 12:00:00

POWR.02.09.00-IP.03-00-004/19 - Nabór wniosków

Opis

Konkurs służy wyłonieniu dwóch projektów, których celem będzie dostosowanie idei franczyzy do zasad ekonomii społecznej. Efektem projektów będzie powstanie dwóch systemów franczyzy społecznej, opartych na franczyzie biznesowej, z powodzeniem funkcjonującej na terenie Polski.

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.9 Rozwój ekonomii społecznej

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-08-13 08:00:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-09-13 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-09-30 12:00:00

POWR.05.03.00-IP.05-00-005/19 - Nabór wniosków

Opis

Przedmiotem konkursu jest realizacja programów rozwojowych dla uczelni uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów pielęgniarstwa i położnictwo, w tym tworzenie centrów symulacji medycznej.

Oś priorytetowa

V. Wsparcie dla obszaru zdrowia

Działanie

5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Zdrowia

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-07-30 13:18:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-08-30 13:18:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-10-18 13:18:00

POWR.02.14.00-IP.02-00-003/19 - Nabór wniosków

Opis

Konkurs ma zapewnić zwiększenie oferty pozaszkolnych form kształcenia i uczenia się dorosłych poprzez wyłonienie projektów, w ramach których zostaną opracowane modelowe programy kwalifikacyjnych kursów zawodowych (kkz) zawierające programy kursów umiejętności zawodowych (kuz). W konkursie wybranych zostanie czterech beneficjentów - grantodawców - którzy w otwartym naborze wyłonią grantobiorców do opracowania programów kkz i kuz.

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-07-30 00:00:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-08-30 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)


POWR.04.01.00-IZ.00-00-024/19 - Nabór wniosków

Opis

wsparcie procesu inkubacji nowych pomysłów (na prowadzenie ogólnopolskiego inkubatora innowacji), które pozwolą na szybsze, tańsze i bardziej wydajne rozwiązywanie problemów będących przedmiotem interwencji EFS w jednym z wymienionych poniżej obszarów tematycznych (tematów): zatrudnienie, kształcenie, włączenie społeczne. Do zakresu obowiązków inkubatora będzie należało poszukiwanie najciekawszych nowatorskich inicjatyw w wybranym temacie, udzielenie niezbędnego wsparcia innowatorom społecznym, w tym w formie grantu, tak aby mogły się one rozwinąć w konkretne rozwiązania. Na ostatnim etapie zadaniem inkubatora będzie upowszechnienie i w miarę możliwości wprowadzenie do praktyki tych przedsięwzięć, które w trakcie testowania sprawdzą się najlepiej.

Oś priorytetowa

IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Działanie

4.1 Innowacje społeczne

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-07-05 15:34:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-08-05 15:34:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-09-30 15:00:00

POWR.05.01.00-IP.05-00-010/19 - Nabór wniosków

Opis

Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs na realizację projektów przewidujących wdrożenie programu polityki pn. Ogólnopolski Program Wczesnego Wykrywania Raka Płuca (WWRP) za Pomocą Niskodawkowej Tomografii Komputerowej (NDTK) połączenie prewencji wtórnejz pierwotną w celu poprawy świadomości dotyczącej raka płuca wśród społeczeństwa i personelu ochrony zdrowia. W ramach konkursu będzie realizowany określony w SzOOP PO WER następujący typ projektów: Projekty pilotażowe i testujące w zakresie programów profilaktycznych zawierające m. in. komponent badawczy, edukacyjny oraz wspierający współpracę pomiędzy wysokospecjalistycznym ośrodkiem a lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej oraz szpitalami ogólnymi, w celu przeciwdziałania zjawisku fragmentacji opieki nad pacjentem. Przedmiotem konkursu są projekty, które przewidują wdrożenie programu polityki pn. Ogólnopolski Program Wczesnego Wykrywania Raka Płuca (WWRP) za Pomocą Niskodawkowej Tomografii Komputerowej (NDTK) połączenie prewencji wtórnejz pierwotną w celu poprawy świadomości dotyczącej raka płuca wśród społeczeństwa i personelu ochrony zdrowia.

Oś priorytetowa

V. Wsparcie dla obszaru zdrowia

Działanie

5.1 Programy profilaktyczne

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Zdrowia

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-04-08 11:20:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-05-13 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-09-17 14:00:00

POWR.02.15.00-IP.02-00-002/18 - Nabór wniosków

Opis

Celem konkursu jest wypracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi, w tym: a) przykładowego programu nauczania dla danego zawodu, uwzględniającego współpracę szkół zawodowych z wyższymi w jego realizacji, b) przykładowej organizacji zajęć dla uczniów przez wykładowców z wykorzystaniem bazy dydaktycznej szkoły zawodowej lub wyższej, c) propozycji działań mających na celu zapoznawanie uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego z nowymi technikami/technologiami stosowanymi w danej branży/zawodzie, d) przykładowych form doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego.

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Status

Zawieszony

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-05-30 16:15:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-06-30 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)


Strona 1 z 2Liczba rekordów: 13 z 13