Napis system obsługi wniosków aplikacyjnych wiedza edukacja rozwój, a obok logo na niebieskim tle trzy gwiazdki: biała, żółta i czerwona.

Lista naborów

Uwaga Lista zawiera spis naborów wniosków o dofinansowanie i fiszek projektów. Aby zobaczyć szczegółowy opis danego naboru i rozpocząć tworzenie projektu należy kliknąć w przycisk Szczegóły.

Uwaga! Filtr jest włączony.


POWR.02.17.00-IP.04-00-005/19 - Nabór wniosków

Opis

Departament Strategii i Funduszy Europejskich w Ministerstwie Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa), pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.17 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) wzywa Prokuraturę Krajową do złożenia w trybie pozakonkursowym wniosku o dofinansowanie projektu pt. "Usprawnienie procesów zarządzania procesami i usługami IT oraz eksploatacją infrastruktury techniczno-systemowej w jednostkach organizacyjnych prokuratury" (Priorytet inwestycyjny 11i, cel szczegółowy PO WER "Usprawnienie procesów zarządzania i komunikacji w sądownictwie i prokuraturze" ; typ operacji: "Utworzenie i rozwój centrów usług w zakresie zarządzania finansami i kadrami, zarządzania usługami oraz zarządzania informatyką w sądownictwie powszechnym i jednostkach organizacyjnych prokuratury". Wartość wnioskowanego dofinansowania nie może przekroczyć kwoty 6 300 000 PLN. Wniosek na obowiązującym formularzu (w załączeniu; formularz wniosku dostępny w SOWA) należy złożyć do dnia 8 listopada 2019 roku wyłącznie w formie elektronicznej w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) https://www.sowa.efs.gov.pl (numer naboru: POWR.02.17.00-IP.04-00-005/19; godzina zamknięcia naboru: 16:15). Projekt musi być zgodny z założeniami określonymi w zatwierdzonej fiszce projektu w Rocznym Planie Działania na 2019 r. oraz z kryteriami merytorycznymi i horyzontalnymi wskazanymi w karcie oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym w ramach PO WER.

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Sprawiedliwości

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-10-07 15:12:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-10-07 15:12:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-11-08 16:15:00

POWR.04.03.00-IP.07-00-003/19 - Nabór wniosków

Opis

Wdrożenie oceny jakości rehabilitacji leczniczej poprzez ujednolicenie oceny funkcjonalnej pacjenta z zastosowaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF). W ramach projektu zostaną opracowane standardy oceny funkcjonalnej, które pozwolą na jednolity opis pacjentów (profil kategorialny), którzy korzystają z rehabilitacji w formie stacjonarnej jak również ambulatoryjnej. Opracowane i wdrożone standardy pozwolą na wprowadzenie jednolitego systemu planowania wsparcia pacjenta( karta interwencji). Ocena efektywności zaplanowanego wsparcia (karta oceny po rehabilitacji) pozwoli na całościową ocenę jakości i efektywności udzielanego wsparcia zarówno na poziomie konkretnej osoby, oraz szpitala a także wszystkich uczestników procesu rehabilitacji. Całościowe wdrożenie tego rozwiązania pozwoli ocenić efektywność wydatkowania środków publicznych oraz racjonalnie planować działania profilaktyczne oraz działania związane z opieką nad pacjentami. Wypracowane standardy oceny efektywności prowadzonych działań rehabilitacyjnych zostaną wdrożone do praktyki (system ICF), co jest równoznaczne z obowiązkiem leżącym po stronie podmiotów leczniczych prowadzących rehabilitację finansowaną ze środków NFZ prowadzenia sprawozdawczości zgodnie z wypracowanymi standardami. W ramach etapu wdrożenia Prezes NFZ wyda zarządzenie, na mocy którego wszystkie oddziały rehabilitacyjne zostaną zobowiązane do stosowania wypracowanych w projekcie standardów oceny efektywności oraz sprawozdawczości (system informatyczny).

Oś priorytetowa

IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Działanie

4.3 Współpraca ponadnarodowa

Nazwa instytucji pośredniczącej

Centrum Projektów Europejskich

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-10-03 14:08:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-10-03 14:08:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-11-15 23:59:00

POWR.05.01.00-IP.05-00-013/19 - Nabór wniosków

Opis

Przedmiotem konkursu są projekty, które przewidują wdrożenie programu polityki pn. Ogólnopolski program profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa.

Oś priorytetowa

V. Wsparcie dla obszaru zdrowia

Działanie

5.1 Programy profilaktyczne

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Zdrowia

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-09-30 15:58:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-10-31 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-12-27 14:00:00

POWR.03.05.00-IP.08-00-PUN/19 - Nabór wniosków

Opis

Projekty mają służyć opracowaniu i wdrożeniu zajęć obowiązkowych w programie studiów, obejmujących projektowanie uniwersalne, umożliwiających studentom poznanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz praktyczne zastosowanie zasad uniwersalnego projektowania produktów i usług. Produkty projektów powinny opierać się o modele zajęć na studiach I stopnia i/lub II stopnia i/lub na jednolitych studiach magisterskich, wypracowane przez Zespół ds. opracowania modeli. Załącznik do regulaminu określa Modele projektowania uniwersalnego. Modele opublikowane są w serwisie internetowym IOK, w zakładce: www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/power

Oś priorytetowa

III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie

3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

Nazwa instytucji pośredniczącej

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-09-30 08:30:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-10-31 08:15:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-12-02 14:00:00

POWR.03.01.00-IP.08-00-BPO/19 - Nabór wniosków

Opis

Celem konkursu jest rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu (np. BPO, SSC, IT, R&D) stanowiących duży potencjał rozwojowy dla gospodarki i zatrudnieniowy dla absolwentów szkół wyższych. Założeniem interwencji jest również tworzenie warunków sprzyjających lokowaniu usług dla biznesu w mniejszych miastach, posiadających potencjał rozwojowy w tym zakresie. W ramach projektu należy przewidzieć działania dotyczące sektora usług dla biznesu, zakładające obligatoryjne włączanie pracodawców w dostosowanie i realizację programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych oraz fakultatywnie realizację: - wysokiej jakości programów stażowych dla co najmniej 20% studentów kształcących się na danym roku na kierunku objętym działaniami w ramach projektu, - programów rozwoju kompetencji studentów oczekiwanych od kandydatów do pracy (w oparciu o najnowsze badania rynku) przez pracodawców . Projekty wdrażane w konkursie mają służyć realizacji celów PO WER wyznaczonych w ramach działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Oś priorytetowa

III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie

3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Nazwa instytucji pośredniczącej

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-09-27 08:30:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-10-28 08:15:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-11-28 14:00:00

POWR.02.09.00-IP.03-00-006/19 - Nabór wniosków

Opis

Konkurs ma na celu podniesienie kompetencji kadr OWES, w tym w zakresie standardów usług OWES i w zakresie przygotowania konsultantów OWES do wspierania PES w przedmiocie ubiegania się o zamówienia publiczne w Makroregionie III (woj. dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie, opolskie). Projekty mają także na celu stworzenie warunków umożliwiających włączenie się w system akredytacji również podmiotom aspirującym do pełnienia funkcji OWES. W ramach konkursu do dofinansowania zostanie wybrany 1 projekt.

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.9 Rozwój ekonomii społecznej

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-09-17 12:57:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-10-18 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-10-31 12:00:00

POWR.02.17.00-IP.04-00-004/19 - Nabór wniosków

Opis

Ministerstwo Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa) - Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ogłasza konkurs nr POWR.02.17.00-IP.04-00-004/19 pn. "Szkolenia z zakresu narzędzi komunikacji elektronicznej dla kadry orzeczniczej i pracowników sądów powszechnych" Konkurs ma na celu wyłonienie do dofinansowania projektu polegającego na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 16-godzinnych szkoleń dla 1300 pracowników sądów powszechnych: 1) kadry orzeczniczej (sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych) oraz 2) urzędników i innych pracowników sądów powszechnych (pracowników sekretariatów sądów, biur obsługi interesanta, kadr i in.), którzy ze względu na charakter pracy wykonują swoje obowiązki z wykorzystaniem dokumentów w postaci elektronicznej lub narzędzi komunikacji elektronicznej (m. in. e-usług wymiaru sprawiedliwości). W ramach konkursu o dofinansowanie mogą ubiegać się: organizacje pozarządowe, partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER, przedsiębiorcy, szkoły wyższe, jednostki naukowe, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest 15.12.2019 roku.

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Sprawiedliwości

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-09-06 09:36:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-10-07 00:01:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-10-28 12:00:00

POWR.02.20.00-IP.03-00-001/19 - Nabór wniosków

Opis

Założeniem niniejszego konkursu jest wybór projektów, w których będzie miała miejsce realizacja i upowszechnianie badań i analiz w zakresie polityki rynku pracy i dostosowania do jego potrzeb systemów edukacji i szkolenia. Wnioskodawcami w niniejszym konkursie są partnerzy społeczni tj. reprezentatywne organizacje pracodawców i pracowników w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1240) oraz branżowe i regionalne organizacje pracodawców i pracowników w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55, poz. 235, z pózn.zm.), ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz.U. z 2002 r. Nr 112,poz. 979, z późn. zm.) i ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 167).

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.20 Wysokiej jakości dialog społeczny w zakresie dostosowania systemów edukacji i szkolenia do potrzeb rynku pracy

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-09-03 15:04:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-10-03 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-11-22 12:00:00

POWR.02.02.00-IP.09-00-002/19 - Nabór wniosków

Opis

Konkurs ma na celu opłacenie działań szkoleniowych i doradczych z zakresu zamówień publicznych skierowanych do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców. Każdy projekt składany w ramach konkursu powinien założyć realizację następujących zadań: 1. przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce, uwzględniających specyfikę zamówień z zakresu usług, dostaw i robót budowlanych, w tym tematyki partnerstwa publiczno-prywatnego; 2. przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń, połączonych z formą warsztatową z zakresu przygotowania do wykorzystywania instrumentów e-zamówień; 3. przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu prawnych aspektów prowadzenia działalności w związku z funkcjonowaniem na rynku zamówień publicznych; 4. zorganizowanie i prowadzenie doradztwa związanego bezpośrednio z tematyką działań szkoleniowych, o których mowa w pkt. 1-3; 5. zorganizowanie i prowadzenie doradztwa (bez komponentu szkoleniowego) z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce.

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku

Nazwa instytucji pośredniczącej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-08-29 17:00:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-09-30 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-10-21 10:00:00

POWR.02.09.00-IP.03-00-005/19 - Nabór wniosków

Opis

Konkurs ma na celu stworzenie trwałego, kompleksowego systemu wsparcia ekonomii społecznej na poziomie regionalnym i ponadregionalnym poprzez prowadzenie działań rzeczniczych i doradztwa w zakresie spójności polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej. W ramach konkursu do dofinansowania zostanie wybrany 1 projekt.

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.9 Rozwój ekonomii społecznej

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-08-29 16:20:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-09-30 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-10-16 12:00:00

Strona 1 z 2Liczba rekordów: 15 z 15