Napis system obsługi wniosków aplikacyjnych wiedza edukacja rozwój, a obok logo na niebieskim tle trzy gwiazdki: biała, żółta i czerwona.

Lista naborów

Uwaga Lista zawiera spis naborów wniosków o dofinansowanie i fiszek projektów. Aby zobaczyć szczegółowy opis danego naboru i rozpocząć tworzenie projektu należy kliknąć w przycisk Szczegóły.

Uwaga! Filtr jest włączony.


POWR.02.06.00-IP.03-00-010/19 - Nabór wniosków

Opis

Szkolenia w zakresie profesjonalnej obsługi osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami, skierowane do pracowników sektora transportu zbiorowego. Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie profesjonalnej obsługi osób o szczególnych potrzebach, w tym w szczególności osób z niepełnosprawnościami poprzez działania szkoleniowe oraz opracowanie standardów obsługi osób o szczególnych potrzebach korzystających z transportu zbiorowego oraz poradnika dotyczącego dostosowania kluczowych typów usług w zakresie transportu zbiorowego do potrzeb osób o szczególnych potrzebach.

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-01-04 10:46:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-01-04 10:46:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-02-28 12:00:00

POWR.01.02.01-IP.15-12-010/18 - Nabór wniosków

Opis

Konkurs na projekty dotyczące wsparcia indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych biernych zawodowo, imigrantów/imigrantek, reemigrantów/reemigrantek w ramach I Osi Priorytetowej Osoby młode na rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oś priorytetowa

I. Osoby młode na rynku pracy

Działanie

1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe

Poddziałanie

1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Nazwa instytucji pośredniczącej

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-12-21 10:28:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-01-21 00:01:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-02-12 14:00:00

POWR.02.09.00-IP.03-00-001/19 - Nabór wniosków

Opis

Konkurs ma na celu wsparcie działań edukacyjnych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej poprzez opracowanie i pilotażowe wdrożenie kompleksowego programu edukacyjnego zwiększającego poziom zlecania i powierzania przez JST realizacji usług społecznych podmiotom ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwom społecznym (rozwój społecznie odpowiedzialnego terytorium). W ramach niniejszego konkursu do dofinansowania zostanie wyłoniony jeden projekt. W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą się ubiegać: - administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane - jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne - stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego - organizacje pozarządowe - podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego - podmioty ekonomii społecznej - federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej - związki rewizyjne właściwe do spraw spółdzielczości - samorząd gospodarczy i zawodowy - partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER - uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym - jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze - przedsiębiorcy

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.9 Rozwój ekonomii społecznej

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-12-06 15:02:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-01-07 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-02-11 12:00:00

POWR.02.08.00-IP.03-00-002/18 - Nabór wniosków

Opis

Celem konkursu są szkolenia dla władz samorządowych szczebla gminnego i powiatowego w zakresie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej, w tym działań profilaktycznych i systemu pieczy zastępczej, zachęcenie władz samorządowych do dokonywania przekształceń struktury pieczy zastępczej na ich terytorium i uświadomienie korzyści, jakie deinstytucjonalizacja niesie nie tylko wychowankom pieczy, ale całej społeczności. W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą się ubiegać: - administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane, - jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, - stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego, - organizacje pozarządowe, - podmioty ekonomii społecznej, - federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, - samorząd gospodarczy i zawodowy, - partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER, - uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym, - jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze, - przedsiębiorcy.

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-11-30 15:27:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-12-31 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-02-28 12:00:00

POWR.02.12.00-IP.09-00-006/18 - Nabór wniosków

Opis

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów mających na celu powołanie i funkcjonowanie Rad ds. Kompetencji w sektorach zainteresowanych powołaniem i funkcjonowaniem przedmiotowej Rady, dzięki której możliwe będzie dostosowanie kompetencji pracowników do potrzeb pracodawców funkcjonujących w danym sektorze. Do zadań niniejszych Rad należeć będzie co najmniej: 1. rekomendowanie rozwiązań/zmian legislacyjnych w obszarze edukacji i jej dostosowania do potrzeb rynku pracy w sektorze, 2. współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych działających w zakresie zintegrowania edukacji i pracodawców, 3. określanie obszarów badawczych odnoszących się do kompetencji w sektorze, 4. identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowej ramy kwalifikacji oraz kwalifikacji, 5. przekazywanie informacji nt. zapotrzebowania na kompetencje do instytucji edukacyjnych, instytucji rynku pracy, w tym agencji zatrudnienia oraz powiatowych urzędów pracy, co w efekcie powinno wpłynąć na wzrost skuteczności działań z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, 6. przekazywanie informacji nt. specyficznych potrzeb danego sektora w obszarze kompetencji do partnerów społecznych dokonujących identyfikacji potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw w sektorze, 7. obsługę procesu realizacji działania 2.21 typ 4 POWER (Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji), w szczególności opracowanie oraz aktualizację (jeśli dotyczy) rekomendacji dotyczących zapotrzebowania na kompetencje w danym sektorze w oparciu o wzór przekazany przez PARP po podpisaniu umowy. Ponadto, przedstawiciele sektorowej rady ds. kompetencji będą zobowiązani do udziału w komitetach branżowych.

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych

Nazwa instytucji pośredniczącej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-11-30 15:15:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-12-31 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-02-28 12:00:00

POWR.01.02.01-IP.20-30-001/18 - Nabór wniosków

Opis

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój NABÓR NR POWR.01.02.01-IP.20-30-001/18

Oś priorytetowa

I. Osoby młode na rynku pracy

Działanie

1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe

Poddziałanie

1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Nazwa instytucji pośredniczącej

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-11-30 14:33:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-12-31 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-01-21 14:00:00

POWR.04.03.00-IP.07-00-006/18 - Nabór wniosków

Opis

CPE, pełniące rolę IP PO WER, ogłasza konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-006/18 na projekty realizowane poza Common Framework w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER. Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w ramach tematu: 1. Wdrożenie nowych rozwiązań - dzięki współpracy z partnerem zagranicznym - w zakresie poprawy funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego w obszarze dostępności usług publicznych dla osób o szczególnych potrzebach.

Oś priorytetowa

IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Działanie

4.3 Współpraca ponadnarodowa

Nazwa instytucji pośredniczącej

Centrum Projektów Europejskich

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-11-30 14:04:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-12-31 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-02-28 14:00:00

POWR.02.08.00-IP.03-00-001/18 - Nabór wniosków

Opis

Celem konkursu są szkolenia i podniesienie kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz służb zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie realizacji niniejszej ustawy, która wprowadziła szereg nowych rozwiązań, zmierzających do intensyfikacji działań na rzecz dziecka i rodziny, a także doskonalenia systemu pieczy zastępczej.

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-11-30 13:27:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-12-31 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-02-25 12:00:00

POWR.02.06.00-IP.03-00-007/18 - Nabór wniosków

Opis

Kto może składać wnioski? Podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie w konkursie jest Wnioskodawca i/lub Partner (jeśli dotyczy) będący organizacją pozarządową, mającą co najmniej 5-letnie doświadczenie w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz doświadczenie w zakresie realizacji szkoleń dotyczących równości szans i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (min. 3 szkolenia w okresie ostatnich 3 lat przed złożeniem wniosku o dofinansowanie). Ponadto, podmiotami uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie w konkursie, zgodnie z SzOOP są: - administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane, - jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne - stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego, - organizacje pozarządowe, - podmioty ekonomii społecznej, - federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, - partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER, - uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym, - jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze, - przedsiębiorcy. Na co można otrzymać dofinansowanie? Konkurs służy wyłonieniu jednego projektu, którego celem będzie wyposażenie osób uczestniczących w procesie kształtowania i wdrażania polityk publicznych w kompetencje w zakresie zapewnienia równości szans i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-11-30 13:08:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-12-31 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-01-31 12:00:00

POWR.02.18.00-IP.01-00-004/18 - Nabór wniosków

Opis

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie do dofinansowania projektów na wdrażanie w administracji publicznej rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarach istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze obsługa inwestora: i) opracowanie i wdrożenie w JST minimalnego zakresu zasad (procedur) współpracy z inwestorem; ii) doskonalenie kompetencji kadr JST w zakresie opracowywania ofert inwestycyjnych oraz obsługi inwestora; iii) budowa lokalnych sieci współpracy na rzecz obsługi inwestora z udziałem instytucji otoczenia biznesu oraz publicznych służb zatrudnienia; iv) elektronizacja procesu obsługi inwestora w szczególności dostępu do informacji o ofercie inwestycyjnej; v) działania szkoleniowe upowszechniające strategiczne podejście do zarządzania rozwojem gospodarczym w JST.

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-11-30 08:36:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-12-31 10:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-03-12 15:00:00

Strona 1 z 3Liczba rekordów: 23 z 23