Napis system obsługi wniosków aplikacyjnych wiedza edukacja rozwój, a obok logo na niebieskim tle trzy gwiazdki: biała, żółta i czerwona.

Lista naborów

Uwaga Lista zawiera spis naborów wniosków o dofinansowanie i fiszek projektów. Aby zobaczyć szczegółowy opis danego naboru i rozpocząć tworzenie projektu należy kliknąć w przycisk Szczegóły.

Uwaga! Filtr jest włączony.


POWR.02.16.00-IP.06-00-012/19 - Nabór wniosków

Opis

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów działając jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.16 PO WER ogłasza konkurs nr POWR.02.16.00-IP.06-00-0012/19 pn. Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pozarządowych w zakresie niezbędnym do udziału w procesie stanowienia prawa. W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Projekt może być realizowany w partnerstwie. Partnerzy w projekcie muszą spełniać warunek minimum 2-letniego doświadczenia w zakresie monitorowania zmian prawa gospodarczego lub prawa pracy. Wnioski o dofinansowanie w ramach niniejszego konkursu przyjmowane będą w okresie od 1 kwietnia 2019 roku do 31 maja 2019 r. Wnioski złożone po terminie wskazanym powyżej nie będą rozpatrywane.

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa

Nazwa instytucji pośredniczącej

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-02-28 14:59:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-04-01 00:01:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-05-31 00:00:00

POWR.02.05.00-IP.03-00-001/19 - Nabór wniosków

Opis

Konkurs służy wyłonieniu 6 projektów, po jednym na każdy makroregion, których celem będzie podniesienie kompetencji kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej poprzez przeprowadzenie szkoleń z nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pomocy społecznej. Wnioskodawcami w konkursie, zgodnie z typem beneficjenta wskazanym w SzOOP, są: - administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane, - jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, - stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego, - organizacje pozarządowe, - podmioty ekonomii społecznej, - federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, - związki rewizyjne właściwe do spraw spółdzielczości, - samorząd gospodarczy i zawodowy, - partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER, - uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym i jednostki prowadzące kształcenie lub doskonalenie zawodowe, - jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze. Alokacja na konkurs wynosi: 5 988 000 zł.

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.5 Skuteczna pomoc społeczna

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-02-28 13:05:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-03-30 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-04-30 12:00:00

POWR.01.02.01-IP.24-14-001/19 - Nabór wniosków

Opis

Przedmiotem konkursu są projekty dotyczące wsparcia indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych poprzez instrumenty i usługi rynku pracy, które zostaną indywidualnie zidentyfikowane jako konieczne dla poprawy sytuacji na rynku pracy osoby obejmowanej wsparciem. Niniejszy konkurs ma na celu poprawę sytuacji na rynku pracy osób młodych do 29 r. ż. z następujących gryp docelowych tj.: osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin, tzw. ubogich pracujących, osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych oraz pracujących w ramach umów cywilno-prawnych, imigrantów, reemigrantów. Kwota przeznaczona na konkurs wynosi 11 200 000,00 PLN. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95%. Wymagany minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych wynosi 5% (zgodnie z zapisami Rocznego Planu Działania PO WER 2014-2020). Wszelkich wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu udziela IOK w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: punktinformacyjnyefs@wup.mazowsze.pl lub telefonicznie (22) 578 44 34.

Oś priorytetowa

I. Osoby młode na rynku pracy

Działanie

1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe

Poddziałanie

1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Nazwa instytucji pośredniczącej

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-02-25 08:00:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-03-29 08:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-04-12 14:00:00

POWR.01.02.01-IP.21-18-009/19 - Nabór wniosków

Opis

Celem konkursu jest wybranie do dofinansowania projektów, w ramach których udzielane będzie wsparcie ukierunkowane na poprawę sytuacji na rynku pracy osób młodych do 29 roku życia zamieszkujących na terenie województwa podkarpackiego. Wybrane projekty powinny realizować CEL SZCZEGÓŁOWY PI 8ii, tj.: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia, w tym w szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)

Oś priorytetowa

I. Osoby młode na rynku pracy

Działanie

1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe

Poddziałanie

1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Nazwa instytucji pośredniczącej

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-02-22 12:53:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-04-01 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-04-10 23:59:00

POWR.04.03.00-IP.07-00-001/19 - Nabór wniosków

Opis

Projekt : Sieć współpracy i wymiany doświadczeń urzędników wysokiego szczebla z europy Środkowej i Wschodniej" Projekt zakłada, we współpracy z partnerami ponadnarodowymi,: zbudowanie sieci współpracy - poprzez wymianę informacji i rozwiązań w obszarze sprawnego zarządzania jednostkami administracji publicznej w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, z wykorzystaniem doświadczeń partnerów ponadnarodowych, wypracowanie nowego programu edukacyjno kooperacyjnego, efektem którego będzie wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej wysokiego szczebla administracji publicznej, wdrożenie wypracowanych rozwiązań i najlepszych praktyk tj. programu edukacyjno kooperacyjnego oraz wybranych wypracowanych zaleceń. Program będzie realizowany przy udziale partnerów zagranicznych instytucji analogicznych do KSAP z krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Okres realizacji programu: 2019-2022

Oś priorytetowa

IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Działanie

4.3 Współpraca ponadnarodowa

Nazwa instytucji pośredniczącej

Centrum Projektów Europejskich

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-02-19 12:54:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-02-19 12:54:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-04-12 12:54:00

POWR.02.17.00-IP.04-00-002/19 - Nabór wniosków

Opis

Ministerstwo Sprawiedliwości - Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 POWER - ogłasza konkurs nr POWR.02.17.00-IP.04-00-002/19 pn. "Szkolenia z obszaru międzynarodowej współpracy sądowej w sprawach cywilnych i w sprawach karnych dla kadr sądownictwa". Celem konkursu jest wybór do dofinansowania projektu przewidującego opracowania 4 programów szkoleniowych i przeprowadzenie cyklów szkoleń z zakresu międzynarodowej współpracy sądowej w sprawach cywilnych i karnych na tle obrotu gospodarczego dla 200 osób m. in. dla sędziów koordynatorów ds. współpracy międzynarodowej i praw człowieka, punktów kontaktowych EJN, inspektorów obrotu zagranicznego. O dofinansowanie w konkursie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, partnerzy społeczni, przedsiębiorcy, szkoły wyższe, jednostki naukowe i Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury.

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Sprawiedliwości

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-02-14 10:56:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-03-18 00:01:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-04-08 12:00:00

POWR.01.02.01-IP.12-22-001/19 - Nabór wniosków

Opis

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku jako Instytucja Pośrednicząca w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zaprasza do składania wniosków w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/19, na dofinansowanie projektów, które zwiększą możliwość zatrudnienia osób młodych (do 29 r.ż.) z województwa pomorskiego, zarówno niepracujących, jak i pracujących, w tym między innymi cudzoziemców. Konkurs ogłoszony jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Sposób składania wniosków: wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych. Celem konkursu jest: wybór i dofinansowanie projektów, które zwiększą możliwość zatrudnienia osób młodych, w tym osób z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat, które są: biernymi zawodowo lub bezrobotnymi niezarejestrowanymi w urzędzie pracy i/lub imigrantami i/lub reemigrantami i/lub osobami odchodzącymi z rolnictwa i ich rodziny, ubogimi pracujący, osobami zatrudnionymi na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, (zgodnie z definicjami zawartymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020), z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1. Kto może ubiegać się o dofinansowanie projektów (rodzaje podmiotów): - Ochotnicze Hufce Pracy, - agencje zatrudnienia, - instytucje szkoleniowe, - instytucje partnerstwa lokalnego, - instytucje dialogu społecznego na rynku pracy. Uwaga: powiatowe urzędy pracy, w tym konkursie, są wyłączone z ubiegania się o środki na projekty.

Oś priorytetowa

I. Osoby młode na rynku pracy

Działanie

1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe

Poddziałanie

1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Nazwa instytucji pośredniczącej

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-02-05 12:09:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-02-28 00:01:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-03-25 12:00:00

POWR.01.02.01-IP.19-16-001/19 - Nabór wniosków

Opis

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu ogłasza konkurs otwarty (podzielony na rundy) na projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wsparcie w ramach projektu otrzymać muszą: osoby młode, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat: pozostające bez pracy, w tym w szczególności osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. osoby z kategorii NEET), z następujących grup docelowych: imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia), reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1. O dofinansowanie mogą ubiegać się: Instytucje rynku pracy zgodnie z art. 6 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: publiczne służby zatrudnienia,Ochotnicze Hufce Pracy,agencje zatrudnienia,instytucje szkoleniowe,instytucje dialogu społecznego, instytucje partnerstwa lokalnego. Typy projektów: Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych (bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy). Wybierając typy projektu do realizacji we wniosku o dofinansowanie, Wnioskodawca musi uwzględnić kryteria dostępu z RPD na rok 2019 woj. opolskiego (wskazane w rozdziale VI, podrozdziale 6.2 Regulaminu konkursu). Alokacja przeznaczona na niniejszy konkurs w ramach Poddziałania 1.2.1 PO WER 2014-2020, wynosi 4 692 000,00 zł. Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie znajdują się na stronie internetowej: http://power.wupopole.praca.gov.pl/ogloszenia-o-naborach

Oś priorytetowa

I. Osoby młode na rynku pracy

Działanie

1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe

Poddziałanie

1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Nazwa instytucji pośredniczącej

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-01-28 07:20:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-02-28 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-03-21 12:00:00

POWR.02.17.00-IP.04-00-001/19 - Nabór wniosków

Opis

Ministerstwo Sprawiedliwości - Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 PO WER - ogłasza konkurs nr POWR.02.17.00-IP.04-00-001/19 pt. "Szkolenia z obszaru zarządzania projektami i e-kompetencji dla pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Krajowej". W wyniku konkursu przewiduje się wybór do dofinansowania projektu zakładającego objęcie szkoleniami min. 495 osób. O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, partnerzy społeczni, przedsiębiorcy, szkoły wyższe, jednostki naukowe i Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury. Dostępna alokacja na projekt: 167 000,00 PLN (100% dofinansowania). Przewidywane rozstrzygnięcie konkursu: 15.05.2019 r.

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Sprawiedliwości

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-01-25 12:21:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-02-28 00:01:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-03-22 12:00:00

POWR.02.06.00-IP.03-00-010/19 - Nabór wniosków

Opis

Szkolenia w zakresie profesjonalnej obsługi osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami, skierowane do pracowników sektora transportu zbiorowego. Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie profesjonalnej obsługi osób o szczególnych potrzebach, w tym w szczególności osób z niepełnosprawnościami poprzez działania szkoleniowe oraz opracowanie standardów obsługi osób o szczególnych potrzebach korzystających z transportu zbiorowego oraz poradnika dotyczącego dostosowania kluczowych typów usług w zakresie transportu zbiorowego do potrzeb osób o szczególnych potrzebach.

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-01-04 10:46:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-01-04 10:46:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-03-29 12:00:00

Strona 1 z 3Liczba rekordów: 21 z 21