Napis system obsługi wniosków aplikacyjnych wiedza edukacja rozwój, a obok logo na niebieskim tle trzy gwiazdki: biała, żółta i czerwona.

Lista naborów

Uwaga Lista zawiera spis naborów wniosków o dofinansowanie i fiszek projektów. Aby zobaczyć szczegółowy opis danego naboru i rozpocząć tworzenie projektu należy kliknąć w przycisk Szczegóły.

Uwaga! Filtr jest włączony.


POWR.03.04.00-IP.08-00-KPU/21 - Nabór wniosków

Opis

Celem konkursu jest bowiem zapewnienie wysokiej jakości kształcenia studentów z zakresu projektowania uniwersalnego niezbędne przez odpowiednie przygotowanie merytoryczne i dydaktyczne kadry zaangażowanej w proces kształcenia. Projekt może obejmować swoim zakresem merytorycznym wyłącznie działania podnoszące kompetencje kadry uczelni w zakresie umiejętności dydaktycznych w obszarze projektowania uniwersalnego.

Oś priorytetowa

III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie

3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego

Nazwa instytucji pośredniczącej

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2021-04-19 16:00:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2021-05-20 08:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2021-07-08 14:00:00

POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/21 - Nabór wniosków

Opis

To już trzecia edycja konkursu. Uczelnie otrzymują wsparcie na likwidację wszelkiego rodzaju barier w dostępie do studiów oraz na wprowadzenie do swoich programów nauczania działań zapewniających ich dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami. Konkurs obejmuje wsparciem zmiany organizacyjne i podnoszenie świadomości i kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności poprzez realizację działań mających na celu zapewnienie przez uczelnię dostępności komunikacyjnej, administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych, procedur kształcenia w kształceniu na poziomie wyższym, wprowadzenie do programów kształcenia modyfikacji zapewniających ich dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami oraz działań z zakresu dostępności architektonicznej.

Oś priorytetowa

III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie

3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

Nazwa instytucji pośredniczącej

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2021-04-19 16:00:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2021-05-20 08:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2021-07-05 14:00:00

POWR.01.02.01-IP.20-30-001/21 - Nabór wniosków

Opis

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. konkurs zamknięty nr POWR.01.02.01-IP.20-30-001/21

Oś priorytetowa

I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie

1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe

Poddziałanie

1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Nazwa instytucji pośredniczącej

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2021-03-31 07:30:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2021-04-12 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2021-05-17 10:00:00

POWR.02.19.00-IZ.00-00-001/21 - Nabór wniosków

Opis

Konkurs dotyczący realizacji szkoleń w zakresie dostępności architektonicznej i projektowania uniwersalnego. Jego celem jest wybranie do dofinansowania projektu, w ramach którego zostanie przeszkolonych co najmniej 3 500 uczestników procesów planowania przestrzennego i procesu inwestycyjno-budowlanego w zakresie dostępności przestrzeni i budynków dla osób z niepełnosprawnościami, w tym projektowania uniwersalnego. Do odbiorców szkoleń zaliczają się m.in.: architekci - w tym architekci wnętrz i krajobrazu, inżynierowie budownictwa, urbaniści, pracownicy administracji publicznej zajmujący się procesem inwestycyjno-budowlanym lub planowaniem przestrzennym lub zagospodarowaniem przestrzennym.

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2021-02-25 14:40:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2021-04-01 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2021-05-19 15:00:00

POWR.02.10.00-IP.02-00-001/21 - Nabór wniosków

Opis

Przedmiotem konkursu jest zrealizowanie szkoleń i doradztwa, które będą prowadzone i/lub merytorycznie koordynowane przez trenerów tj. osoby przygotowane w ramach projektu pozakonkursowego Ośrodka Rozwoju Edukacji "Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – opracowanie modelu szkolenia i doradztwa". Szkolenia zostaną przeprowadzone przez beneficjenta zgodnie z programami szkoleń i materiałami szkoleniowymi opracowanymi w ramach ww. projektu pozakonkursowego ORE.

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.10 Wysoka jakość systemu oświaty

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Status

Zawieszony

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2021-04-16 09:00:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2021-04-16 09:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2021-04-27 12:00:00

POWR.04.01.00-IZ.00-00-033/21 - Nabór wniosków

Opis

Przedmiotem konkursu jest skalowanie innowacji społecznej pn. Opieka domowa na terenach wiejskich . Celem skalowania jest ułatwienie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych dla osób chorych i ich opiekunów, mieszkańców wsi. Założeniem w konkursie jest dotarcie z innowacją do jak największej liczby podmiotów mogących wdrożyć innowację do swojej praktyki funkcjonowania. Zadaniem wnioskodawcy będzie wykazanie, że innowacja zostanie wdrożona przez co najmniej 20 podmiotów, a z usług społecznych i zdrowotnych w opiece domowej skorzysta co najmniej 200 dorosłych mieszkańców wsi.

Oś priorytetowa

IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Działanie

4.1 Innowacje społeczne

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2021-02-24 08:51:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2021-04-12 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2021-05-17 15:00:00

POWR.02.15.00-IP.02-00-001/21 - Nabór wniosków

Opis

Celem konkursu jest wybranie do dofinansowania projektów, których przedmiotem będzie opracowanie programów nauczania do dodatkowych umiejętności zawodowych (DUZ) w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego. Konkurs jest drugim etapem realizacji projektów dotyczących opracowania programów dla 21 branż, w tym 16 nowych branż i 5 branż z poprzedniego etapu projektu konkursowego, gdzie Beneficjenci nie zostali wyłonieni. W ramach konkursu, w 10 obszarach zostanie wyłoniony jeden najwyżej oceniony projekt.

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Status

Zawieszony

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2021-04-07 09:00:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2021-04-07 09:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2021-04-19 12:00:00

POWR.05.01.00-IP.05-00-018/20 - Nabór wniosków

Opis

Przedmiotem konkursu są projekty, które przewidują wdrożenie modułu regionalnego programu polityki zdrowotnej pn. Ogólnopolski program profilaktyki obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi.

Oś priorytetowa

V. Wsparcie dla obszaru zdrowia

Działanie

5.1 Programy profilaktyczne

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Zdrowia

Status

Zawieszony

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-09-02 00:00:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-09-02 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-09-18 14:00:00

POWR.05.01.00-IP.05-00-017/20 - Nabór wniosków

Opis

konkurs na realizację projektów przewidujących wdrożenie programu polityki zdrowotnej pn. Program edukacyjno-profilaktyczny w zakresie próchnicy zębów dla młodzieży. W ramach konkursu będzie realizowany określony w SzOOP PO WER następujący typ projektów: 1. Projekty pilotażowe i testujące w zakresie programów profilaktycznych zawierające m. in. komponent badawczy, edukacyjny oraz wspierający współpracę pomiędzy wysokospecjalistycznym ośrodkiem a lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej oraz szpitalami ogólnymi, w celu przeciwdziałania zjawisku fragmentacji opieki nad pacjentem. Przedmiotem konkursu są projekty, które przewidują wdrożenie programu polityki zdrowotnej pn. Program edukacyjno-profilaktyczny w zakresie próchnicy zębów dla młodzieży (zwany dalej: programem profilaktycznym), stanowiącego załącznik nr 17 do Regulaminu.

Oś priorytetowa

V. Wsparcie dla obszaru zdrowia

Działanie

5.1 Programy profilaktyczne

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Zdrowia

Status

Zawieszony

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-08-17 00:00:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-08-17 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2020-09-30 14:00:00

POWR.02.15.00-IP.02-00-002/20 - Nabór wniosków

Opis

W ramach konkursu opracowane zostaną modelowe programy realizacji praktycznej nauki zawodu dla minimum dwóch zawodów w ramach każdej z branż. Beneficjent przeprowadzi pilotaż opracowanego modelowego programu realizacji praktycznej nauki zawodu w zakresie stażu uczniowskiego.

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Status

Zawieszony

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2021-03-15 09:00:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2021-03-15 09:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2021-03-26 12:00:00

Strona 1 z 2Liczba rekordów: 17 z 17