Napis system obsługi wniosków aplikacyjnych wiedza edukacja rozwój, a obok logo na niebieskim tle trzy gwiazdki: biała, żółta i czerwona.

Lista naborów

Uwaga Lista zawiera spis naborów wniosków o dofinansowanie i fiszek projektów. Aby zobaczyć szczegółowy opis danego naboru i rozpocząć tworzenie projektu należy kliknąć w przycisk Szczegóły.

Uwaga! Filtr jest włączony.


POWR.01.02.01-IP.23-04-005/19 - Nabór wniosków

Opis

Przedmiotem naboru są projekty konkursowe współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Grupę docelową w niniejszym konkursie stanowią osoby w wieku 15-29 lat: bierne zawodowo, w tym osoby z niepełnosprawnościami, z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 i/lub imigranci, zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 i/lub reemigranci, zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 i/lub osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny , ubodzy pracujący , osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, zgodnie z definicjami zawartymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa

I. Osoby młode na rynku pracy

Działanie

1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe

Poddziałanie

1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Nazwa instytucji pośredniczącej

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-05-17 14:48:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-06-17 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-07-05 13:00:00

POWR.02.14.00-IP.02-00-001/19 - Nabór wniosków

Opis

Konkurs ma na celu aktywizowanie dorosłych i społeczności lokalnych na rzecz rozwoju umiejętności stanowiących podstawę dla uczenia się przez całe życie. Dotyczy to umiejętności, które pozwalają na kontynuację edukacji na różnych poziomach i w różnych dziedzinach, na stawianie i osiągnie celów, na radzenie sobie w różnych sytuacjach. Są to umiejętności uniwersalne potrzebne do poruszania się na rynku pracy, rozwoju wspólnot i rozwoju osobistego. Inaczej nazywane są kluczowymi kompetencjami, w skład których wchodzą także tzw. umiejętności podstawowe, w tym umiejętności cyfrowe ważne obecnie dla wszystkich. Konkurs dotyczy dorosłych z utrudnionym dostępem do dobrej jakości ofert wspierających uczenie się przez całe życie oraz społeczności lokalnych z obszarów defaworyzowanych. Dla stałego uczenia się potrzebne są fundamenty w postaci umiejętności uniwersalnych. Niezbędne jest rozwijanie kontaktów społecznych, motywowanie i wzajemne uczenie się od siebie osób i instytucji. Konkurs zakłada wykorzystanie szkół, jako lokalnych centrów animowania pozaformalnej edukacji dorosłych (Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji LOWE). Model funkcjonowania LOWE rozwijany jest na podstawie doświadczeń zebranych w latach 2017-2018 w pilotażowym konkursie, w którym objęto wsparciem 50 szkół działających na terenie 13 województw. Pilotażową sieć LOWE tworzyły trzy organizacje/instytucje (beneficjenci) mające doświadczenie w prowadzeniu projektów w skali co najmniej regionalnej, z siedzibami w Krakowie, Lublinie i Wrocławiu.

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-05-16 14:55:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-06-17 09:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-07-02 12:00:00

POWR.02.09.00-IP.03-00-002/19 - Nabór wniosków

Opis

Konkurs ma na celu podniesienie kompetencji kadr OWES, w tym w zakresie standardów usług OWES i w zakresie przygotowania konsultantów OWES do wspierania PES w przedmiocie ubiegania się o zamówienia publiczne. Projekty mają także na celu stworzenie warunków umożliwiających włączenie się w system akredytacji również podmiotom aspirującym do pełnienia funkcji OWES.

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.9 Rozwój ekonomii społecznej

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-04-30 00:00:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-05-31 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-07-15 12:00:00

POWR.02.17.00-IP.04-00-003/19 - Nabór wniosków

Opis

Ministerstwo Sprawiedliwości - Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 PO WER ogłasza konkurs nr POWR.02.17.00-IP.04-00-003/19 "Szkolenia dla prokuratorów i asesorów prokuratorskich z zakresu komunikacji z uczestnikami postępowania przygotowawczego i sądowego oraz wystąpień na sali sądowej"

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Sprawiedliwości

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-04-26 12:00:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-05-31 00:01:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-06-20 12:00:00

POWR.05.01.00-IP.05-00-010/19 - Nabór wniosków

Opis

Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs na realizację projektów przewidujących wdrożenie programu polityki pn. Ogólnopolski Program Wczesnego Wykrywania Raka Płuca (WWRP) za Pomocą Niskodawkowej Tomografii Komputerowej (NDTK) połączenie prewencji wtórnejz pierwotną w celu poprawy świadomości dotyczącej raka płuca wśród społeczeństwa i personelu ochrony zdrowia. W ramach konkursu będzie realizowany określony w SzOOP PO WER następujący typ projektów: Projekty pilotażowe i testujące w zakresie programów profilaktycznych zawierające m. in. komponent badawczy, edukacyjny oraz wspierający współpracę pomiędzy wysokospecjalistycznym ośrodkiem a lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej oraz szpitalami ogólnymi, w celu przeciwdziałania zjawisku fragmentacji opieki nad pacjentem. Przedmiotem konkursu są projekty, które przewidują wdrożenie programu polityki pn. Ogólnopolski Program Wczesnego Wykrywania Raka Płuca (WWRP) za Pomocą Niskodawkowej Tomografii Komputerowej (NDTK) połączenie prewencji wtórnejz pierwotną w celu poprawy świadomości dotyczącej raka płuca wśród społeczeństwa i personelu ochrony zdrowia.

Oś priorytetowa

V. Wsparcie dla obszaru zdrowia

Działanie

5.1 Programy profilaktyczne

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Zdrowia

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-04-08 11:20:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-05-13 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-06-14 14:00:00

POWR.02.01.00-IP.03-00-001/19 - Nabór wniosków

Opis

Celem konkursu są szkolenia w zakresie form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 skierowane do przedstawicieli władz samorządowych (gminnego, powiatowego, wojewódzkiego) i pracowników jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z dowolnej jednostki samorządu terytorialnego w obrębie wybranego województwa oraz do podmiotów niegminnych planujących utworzyć i prowadzić instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z dowolnej gminy w obrębie wybranego województwa. Wnioskodawcami w konkursie, zgodnie z typem beneficjenta wskazanym w SzOOP, są: - instytucje szkoleniowe zgodnie z art. 6 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, - organizacje pozarządowe, - podmioty ekonomii społecznej, - partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER, - instytucje publiczne, - ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego, - federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, - jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-03-29 14:48:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-04-29 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-05-31 12:00:00

POWR.05.04.00-IP.05-00-008/19 - Nabór wniosków

Opis

Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs na realizację projektów przewidujących szkolenia pracowników systemu ochrony zdrowia z zakresu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Przedmiotem konkursu są projekty, które przewidują szkolenia kadr systemu opieki zdrowotnej, oświaty i pomocy społecznej w celu uzyskania kwalifikacji w zakresie: a) psychologii klinicznej blok podstawowy i szczegółowy blok specjalistyczny dzieci i młodzieży, b) psychoterapii dzieci i młodzieży, c) terapii środowiskowej dzieci i młodzieży oraz d) inne kursy lub szkolenia z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży dla lekarzy posiadających specjalizacje w dziedzinie - pediatrii, psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży, medycyny rodzinnej, kardiologii dziecięcej, neurologii dziecięcej, onkologii i hematologii dziecięcej, urologii dziecięcej, medycyny paliatywnej.

Oś priorytetowa

V. Wsparcie dla obszaru zdrowia

Działanie

5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Zdrowia

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-03-29 11:44:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-05-01 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-06-28 14:00:00

POWR.04.03.00-IP.07-00-002/19 - Nabór wniosków

Opis

Przedmiotem konkursu są projekty, których efektem jest wypracowanie i wdrożenie nowego rozwiązania we współpracy z partnerem zagranicznym z kraju członkowskiego Unii Europejskiej. Nowe rozwiązanie - to produkt projektu współpracy ponadnarodowej, który w całości, części lub w określonej formie nie występuje dotychczas w Polsce. Współpraca z partnerem zagranicznym (partnerstwo ponadnarodowe) oznacza, że cele, produkty i rezultaty projektu są powiązane ze współpracą ponadnarodową i pokazują jej wartość dodaną; wnioskodawca załącza do wniosku list intencyjny dotyczący zawiązanego partnerstwa ponadnarodowego. Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w ramach tematu: 1. Dostosowanie kompetencji kadr małych i średnich przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce poprzez zastosowanie modelu tzw. reskillingu.

Oś priorytetowa

IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Działanie

4.3 Współpraca ponadnarodowa

Nazwa instytucji pośredniczącej

Centrum Projektów Europejskich

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-03-22 10:07:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-04-30 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-06-28 14:00:00

POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19 - Nabór wniosków

Opis

Konkurs zamknięty numer POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19 pn. Uczelnia dostępna, obejmuje wsparciem zmiany organizacyjne i podnoszenie świadomości i kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności poprzez realizację działań mających na celu zapewnienie przez uczelnię dostępności komunikacyjnej, administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych, procedur kształcenia w kształceniu na poziomie wyższym, wprowadzenie do programów kształcenia modyfikacji zapewniających ich dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami oraz działań z zakresu dostępności architektonicznej. Uczelnie wybrane do dofinansowania otrzymają wsparcie na likwidację barier w dostępie do studiów oraz będą mogły wprowadzić do swoich programów nauczania działania zapewniające ich dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami (na przykład: egzaminy czy wykłady on-line; możliwość załatwienia spraw studenckich przez Internet).

Oś priorytetowa

III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie

3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

Nazwa instytucji pośredniczącej

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-03-15 08:46:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-04-15 08:15:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-06-28 14:00:00

POWR.02.16.00-IP.06-00-012/19 - Nabór wniosków

Opis

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów działając jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.16 PO WER ogłasza konkurs nr POWR.02.16.00-IP.06-00-0012/19 pn. Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pozarządowych w zakresie niezbędnym do udziału w procesie stanowienia prawa. W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Projekt może być realizowany w partnerstwie. Partnerzy w projekcie muszą spełniać warunek minimum 2-letniego doświadczenia w zakresie monitorowania zmian prawa gospodarczego lub prawa pracy. Wnioski o dofinansowanie w ramach niniejszego konkursu przyjmowane będą w okresie od 1 kwietnia 2019 roku do 31 maja 2019 r. Wnioski złożone po terminie wskazanym powyżej nie będą rozpatrywane.

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa

Nazwa instytucji pośredniczącej

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-02-28 14:59:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-04-01 00:01:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2019-05-31 00:00:00

Strona 1 z 2Liczba rekordów: 18 z 18