Lista naborów

Uwaga Lista zawiera spis naborów wniosków o dofinansowanie i fiszek projektów. Aby zobaczyć szczegółowy opis danego naboru i rozpocząć tworzenie projektu należy kliknąć w przycisk Szczegóły.

Uwaga! Filtr jest włączony.


POWR.01.02.01-IP.22-32-001/18 - Nabór wniosków

Opis

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów z województwa zachodniopomorskiego, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER 2014-2020, Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem interwencji przewidzianej do realizacji jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia, w tym w szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Oś priorytetowa

I. Osoby młode na rynku pracy

Działanie

1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe

Poddziałanie

1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Nazwa instytucji pośredniczącej

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-06-20 09:00:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-07-23 00:01:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-08-10 14:00:00

POWR.02.17.00-IP.04-00-007/18 - Nabór wniosków

Opis

Ministerstwo Sprawiedliwości - Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 POWER wzywa do złożenia w trybie pozakonkursowym wniosku o dofinansowanie projektu pt. "Wdrożenie standardów i procedur obsługi interesanta w sądownictwie powszechnym". Beneficjentem projektu jest Ministerstwo Sprawiedliwości.

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Sprawiedliwości

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-06-12 15:26:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-06-12 15:26:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-07-16 17:00:00

POWR.01.01.01-IP.17-10-001/18 - Nabór wniosków

Opis

W ramach projektu pozakonkursowego realizowane mogą być instrumenty i usługi rynku pracy wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Kto może otrzymać dofinansowanie: O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się wyłącznie powiatowe urzędy pracy z województwa łódzkiego. Grupa docelowa: Projekty pozakonkursowe muszą być skierowane bezpośrednio do osób młodych w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osób z niepełnosprawnościami, zarejestrowanych w PUP jako bezrobotne, w tym w szczególności tych, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. osób z kategorii NEET.

Oś priorytetowa

I. Osoby młode na rynku pracy

Działanie

1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe

Poddziałanie

1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Nazwa instytucji pośredniczącej

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-06-08 14:47:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-06-14 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-07-20 14:00:00

POWR.02.15.00-IP.02-00-002/18 - Nabór wniosków

Opis

Celem konkursu jest wypracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi, w tym: a) przykładowego programu nauczania dla danego zawodu, uwzględniającego współpracę szkół zawodowych z wyższymi w jego realizacji, b) przykładowej organizacji zajęć dla uczniów przez wykładowców z wykorzystaniem bazy dydaktycznej szkoły zawodowej lub wyższej, c) propozycji działań mających na celu zapoznawanie uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego z nowymi technikami/technologiami stosowanymi w danej branży/zawodzie, d) przykładowych form doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego.

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-05-30 16:15:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-06-30 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)


POWR.05.05.00-IP.05-00-001/18 - Nabór wniosków

Opis

Minister Zdrowia, wykonujący zadania Instytucji Pośredniczącej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) ogłasza konkurs w ramach osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.5 Rozwój usług pielęgniarskich (konkurs nr POWR.05.05.00-IP.05-00-001/18. Przedmiotem konkursu są projekty, które zakładają jednocześnie realizację programów rozwojowych dla uczelni uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i/lub położnych ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów ww. kierunków oraz realizację systemu kształcenia podyplomowego w ramach programu rozwoju absolwenta dostosowując kompetencje i umiejętności pielęgniarek i położnych w zakresie potrzeb epidemiologicznych i demograficznych kraju.

Oś priorytetowa

V. Wsparcie dla obszaru zdrowia

Działanie

5.5 Rozwój usług pielęgniarskich

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Zdrowia

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-05-30 15:15:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-07-02 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-07-31 23:59:00

POWR.02.05.00-IP.03-00-019/18 - Nabór wniosków

Opis

Konkurs ma na celu wyłonienie ośrodków pomocy społecznej, w których nastąpi wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych.

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.5 Skuteczna pomoc społeczna

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-05-30 00:00:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-07-01 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-08-31 12:00:00

POWR.05.01.00-IP.05-00-008/18 - Nabór wniosków

Opis

Minister Zdrowia, wykonujący zadania Instytucji Pośredniczącej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) ogłasza konkurs w ramach osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne (konkurs nr POWR.05.01.00-IP.05-00-008/18. W ramach konkursu będzie realizowany określony w SzOOP PO WER następujący typ projektów: "Projekty pilotażowe i testujące w zakresie programów profilaktycznych zawierające m. in. komponent badawczy, edukacyjny oraz wspierający współpracę pomiędzy wysokospecjalistycznym ośrodkiem a lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej oraz szpitalami ogólnymi, w celu przeciwdziałania zjawisku fragmentacji opieki nad pacjentem". Przedmiotem konkursu są projekty, które przewidują wdrożenie programu polityki zdrowotnej pn. "Ogólnopolski program profilaktyki w zakresie miażdżycy tętnic i chorób serca poprzez edukację osób z podwyższonymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego (KORDIAN)".

Oś priorytetowa

V. Wsparcie dla obszaru zdrowia

Działanie

5.1 Programy profilaktyczne

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Zdrowia

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-05-29 12:45:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-06-29 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-08-10 14:00:00

POWR.03.05.00-IP.08-00-REG/18 - Nabór wniosków

Opis

Konkurs na projekty realizujące Zintegrowane Programy Uczelni na rzecz Rozwoju Regionalnego. Konkurs kierowany głownie do uczelni (publicznych i niepublicznych) działających przede wszystkim na szczeblu regionalnym i realizujących kształcenie odpowiadające potrzebom danego regionu.

Oś priorytetowa

III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie

3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

Nazwa instytucji pośredniczącej

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-05-24 13:25:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-06-25 08:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-10-15 14:00:00

POWR.05.03.00-IP.05-00-005/18 - Nabór wniosków

Opis

Minister Zdrowia, wykonujący zadania Instytucji Pośredniczącej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) ogłasza konkurs w ramach osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych (konkurs nr POWR.05.03.00-IP.05-00-005/18. W ramach konkursu będzie realizowany określony w SzOOP PO WER następujący typ projektów: Realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów, w tym tworzenie centrów symulacji medycznej. W ramach niniejszego konkursu wspierane będą projekty polegające na realizacji programów rozwojowych przez uczelnie uczestniczące w procesie praktycznego kształcenia studentów kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego (jeśli dotyczy), pielęgniarstwo (jeśli dotyczy), położnictwo (jeśli dotyczy), w tym tworzenie CSM.

Oś priorytetowa

V. Wsparcie dla obszaru zdrowia

Działanie

5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Zdrowia

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-05-23 15:20:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-06-25 14:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-07-09 14:00:00

POWR.02.20.00-IP.03-00-001/18 - Nabór wniosków

Opis

Konkurs ma na celu zwiększenie udziału partnerów społecznych w kształtowaniu strategii umiejętności i rozwoju kapitału ludzkiego, w celu lepszego ich dostosowania do potrzeb rynku pracy i gospodarki, w szczególności w zakresie poprawy funkcjonowania szkolnictwa zawodowego (VET) i systemu kształcenia przez całe życie.

Oś priorytetowa

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie

2.20 Wysokiej jakości dialog społeczny w zakresie dostosowania systemów edukacji i szkolenia do potrzeb rynku pracy

Nazwa instytucji pośredniczącej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Status

Opublikowany

Data publikacji (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-05-21 10:08:00

Data rozpoczęcia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-06-25 00:00:00

Data zakończenia naboru (RRRR-MM-DD HH:mm:ss)

2018-07-13 12:00:00

Strona 1 z 4Liczba rekordów: 32 z 32